Logo Miasta i Gminy Wschowa
Powróć do: BIURA I REFERATY

Referat Podatków i Windykacji- RP

Referat ma siedzibę pod adresem Wschowa, ul. Niepodległości 1
 
Agata Jaroszewska - Kierownik Referatu
 
 
Katarzyna Jarosińska - stanowisko ds. księgowości podatkowej
 
Agnieszka Kuryłło - stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
 
Magdalena Lubańska - stanowisko ds. windykacji
 
Krystyna Tlałka - stanowisko ds. windykacji
 
Agnieszka Jaworska - Stanowisko ds. kontroli (działalność gospodarcza)
 
Kinga Samol - stanowisko ds. wymiaru podatków 
 
Sandra Kycler - stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
 
 
Do zadań Referatu Podatków i Windykacji należy w szczególności:
w zakresie księgowości podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych: przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatków,
ewidencja wpływów, odpisów, przerachowań i zwrotów z tytułu podatków i opłat lokalnych, a w szczególności: podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
podatku od posiadania środków transportowych,
przygotowywanie decyzji w sprawie przypisów, odpisów, umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty podatku od posiadania środków transportowych,
aktualizowanie bazy pojazdów na podstawie informacji otrzymywanych z organu rejestrującego,
prowadzenie nadzoru i rozliczanie sołtysów i inkasentów z pobranych należności z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
wystawianie i ewidencja upomnień na w/w należności,
wystawianie tytułów wykonawczych, prowadzenie ich ewidencji i nadzorowanie ich realizacji,
wnioskowanie o wpis do hipotek w zakresie wszystkich podatków, księgowanie zaległości zahipotekowanych,
wnioskowanie o wpisy do rejestrów zastawów skarbowych dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
rozliczanie i uzgadnianie wpływów z budżetem,
wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych — prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Zielonej Górze i urzędami skarbowymi,
sporządzanie sprawozdań z:
realizacji, windykacji należności podatków i opłat,
zaległości podatkowych przedsiębiorców,
udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom,
nadpłat,
zaległości,
dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych,
w zakresie podatków od nieruchomość, rolnego i leśnego osób fizycznych:
przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zwolnień w tym zakresie oraz wzorów informacji podatkowych,
przesyłanie przygotowanych uchwał do zaopiniowania przez UOKiK,
gromadzenie materiałów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku,
dostarczanie podatnikom i przyjmowanie informacji w sprawie podatków oraz ich weryfikacja,
przygotowywanie i przesyłanie decyzji ustalających i zmieniających wysokość podatku,
prowadzenie rejestru wymiaru, przypisów i odpisów podatku,
przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postępowań w tym zakresie, przygotowanie decyzji,
kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
prowadzenie spraw dotyczących należności podatkowych, dla których organem podatkowym są Urzędy Skarbowe, a które stanowią dochody Gminy, przygotowywanie w tym zakresie decyzji i postanowień,
współdziałanie ze służbami geodezyjnymi w sprawach kontroli powierzchni gruntów i budynków dla prawidłowego i powszechnego opodatkowania podatkiem,
wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych — prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
sporządzanie sprawozdań z zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku,
a w szczególności aktualizacji ewidencji podatkowej na podstawie informacji podatkowych, zawiadomień i innych dokumentów:
przypisy i odpisy należności,
skutki obniżenia górnych stawek podatków,
skutki ulg, zwolnień, umorzeń,
skutki odroczenia, rozłożenia na raty,
ulg udzielonych przedsiębiorcom,
 prowadzenie postępowań wyjaśniających, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych,
sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych,
sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych informacjach i deklaracjach podatkowych,
przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych,
dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych,
w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, osób prawnych:
przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatków, zwolnień oraz wzorów deklaracji podatkowych,
przesyłanie przygotowanych uchwał do zaopiniowania przez UOKiK,
przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacja,
przygotowywanie i przesyłanie decyzji określających wysokość podatków,
prowadzenie rejestru wymiaru, przypisów i odpisów, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty,
przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postępowań w tym zakresie, przygotowanie decyzji,
kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
sporządzanie sprawozdań cyfrowych i opisowych wynikających z zadań realizowanych na danym stanowisku,
prowadzenie postępowań wyjaśniających, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych,
sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych z wykorzystaniem opinii biegłych,
sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych deklaracjach podatkowych,
przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych,
przygotowanie projektów uchwał w sprawach: stawek opłaty targowej, inkasentów i inkasa w poborze podatków i opłat lokalnych,
w zakresie ewidencji dochodów jednostki budżetowej - Urzędu:
ewidencja opłaty skarbowej oraz zwrot opłaty skarbowej,
ewidencja księgowa pozostałych dochodów,
rozliczanie i uzgadnianie dochodów z budżetem,
sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywanych obowiązków,
w zakresie windykacji:
windykacja należności Gminy wynikających z podatków, umów najmu, dzierżawy,
współdziałanie z urzędami skarbowymi, sądami i komornikami sądowymi w zakresie prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej,
udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,
udzielanie informacji na temat opłaty skarbowej,
naliczanie kar umownych wykonawcom na podstawie zaleceń dostarczonych przez komórki organizacyjne.
prowadzenie spraw w zakresie ulg należności cywilno-prawnych i publiczno— prawnych (niepodatkowych),
prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.