Logo Miasta i Gminy Wschowa
Powróć do: BIURA I REFERATY

Referat organizacyjny- RO1

Pracownicy:

Malwina Pawlak - Kierownik Referatu
 
Iwona Szmagaj - stanowisko ds. obsługi interesantów
 
Natalia Rogozińska - stanowisko ds. obsługi interesantów
 
Małgorzata Walczak - stanowisko ds. archiwum
 
Małgorzata Suda - stanowisko ds. kancelarii
 
Marta Sobecka - pomoc administracyjna

Do zakresu działania pracowników Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

1)  prowadzenie sekretariatu, zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza,

2)  udzielanie informacji o zakresie   organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych Gminy oraz trybie załatwiania spraw w Urzędzie,

3)  prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych,

4)  przygotowywanie pomieszczeń, obsługa kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza,

5)  przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, bądź kierowanie ich do właściwych Kierowników,

6)  sporządzania okresowych sprawozdań Burmistrza z realizacji uchwał Rady, wykonywanych zadań oraz podejmowanych działań,

7)  prowadzenie archiwum zakładowego,

8)  prowadzenie dokumentacji z zakresu przynależności Gminy do stowarzyszeń,

9)  zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu poprzez:

   a)   współdziałanie w zarządzaniu budynkami Urzędu, zlecanie i nadzorowanie prowadzonych w nich bieżących prac konserwacyjnych, porządkowych i gospodarczych,

   b)   analizę kosztów funkcjonowania Urzędu, w tym ewidencję zużycia wody, prądu, gazu, itp.

   c)   współdziałanie w planowaniu i organizacji zaopatrzenia materiałowo - technicznego w środki trwałe, materiały biurowe i kancelaryjne,

   d)   racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami,

   e)   zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, kasowanie ich po zużyciu, prowadzenie rejestru pieczęci,

   f)    prowadzenie ewidencji i rejestru kluczy,

   g)   zamawianie i prenumerowanie wydawnictw, czasopism, dzienników i materiałów internetowych, zaopatrywanie w literaturę fachową.

10)   przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

11)   prowadzenie ewidencji korespondencji, delegacji, szkoleń,

12)   prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz rejestru pism wpływających do Urzędu,

13)   wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem pism i obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu, dbałość o ich wygląd,

14)   przyjmowanie wniosków interesantów do dalszego załatwienia i kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych,

15)   prowadzenie ewidencji korespondencji,

16)   przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych korespondencji wpływającej do Urzędu.