Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny: Alicja, Marta, Alojz
pochmurno
24°C
Powróć do: Ochrona środowiska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa,  Biuro Obsługi Interesanta, parter 

tel 65 540 86 00                           *  boi@wschowa.pl 

GODZINY PRACY URZĘDU

Poniedziałek – Piątek 7:30 - 15:30

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, 

Opis procedury:

Decyzja określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, wskazuje na to,  w jaki sposób należy wykonać dane przedsięwzięcie, aby nie naruszyć stanu środowiska, jak również umożliwia wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz pozwolenia na budowę. 

Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowej zostały ujęte  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Etapy realizacji sprawy:

 1. Rozpatrzenie wniosku, w przypadku braków wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Ustalenie stron postępowania oraz ich zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
 3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskiego, organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych  i fakultatywnie do Marszałka Województwa Lubuskiego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
  Po uzyskaniu stosownych opinii, postanowieniem nakłada się obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu.
 4. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występuje się, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ww. ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli i Marszałka Województwa Lubuskiego o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
 5. W przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania.
 6. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, organu właściwego w sprawie oceny wodnoprawnej  oraz opinią Marszałka Województwa Lubuskiego oraz organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.
   

Ponadto, wszystkie strony lub uczestnicy na prawach strony, które wyrażą chęć zapoznania się dokumentami zgromadzonymi w danej sprawie proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wymagane dokumenty:

 1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3azdanie drugie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy. Mapę należy sporządzić na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 1;
 3. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, 
  o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dokumentu nie dołącza się, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10; Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10;
 4. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 1, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przestawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ww. ustawy;
 5. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wymienione dokumenty należy przedłożyć w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego. Raport winien zawierać oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19a ww. ustawy;
 6. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć - kartę informacyjną przedsięwzięcia, w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego;
 7. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć - wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji; Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
 8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

 1.  205 zł  - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2. 17 zł   - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata płatna bezgotówkowo na konto UMiG Wschowa - Bank Spółdzielczy we Wschowie  31 8669 0001 0008 7258 2000 0462 lub w terminalu w Biurze Obsługi Interesanta UMIG Wschowa (parter).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

wniosek_o_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach 

 

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.