Sobota, 20 lipca 2024
Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
pochmurno
28°C
Powróć do: Podatki

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości"

UCHWAŁA NR LXII/581/2024

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIX/535/2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX/535/2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Lub. z 2023 r. poz. 3035) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 po pkt 2 dodaje się po przecinku zdanie:

„z wyjątkiem:

a) zajętych na prowadzenie działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi, dla których obowiązuje stawka – 15,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”;

2) po § 1 wprowadza się § 1a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1a.  Zróżnicowanie stawki w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, tj. różnica między stawką podstawową a stawką preferencyjną w przypadku przedsiębiorców, stanowi pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 2831 z dnia 15.12.2023 r.).”.;

3) po § 1a wprowadza się § 1b, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1b.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o skorzystanie z preferencyjnej stawki, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a zobowiązany jest bez wezwania, do 15 kwietnia 2024r. oraz do 15 stycznia każdego roku podatkowego począwszy od roku 2025 do złożenia wraz z pismem przewodnim, według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego:
a) zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 minionych lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w ciągu 3 minionych lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie oraz

b) formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024r. poz. 40).

2. Przedsiębiorca, który nie spełni warunków wynikających z § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, zobowiązany będzie regulować podatek od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wg stawki podstawowej określonej w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zmienianej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a stawka w niej określona ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r.

  

Przewodniczący Rady Miejskiej
we Wschowie

 

Hanna Knaflewska - Walkowiak
Uzasadnienie

Stosownie do art. 5 ust. 4 stawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-e oraz w ust. 1 pkt 3, tj. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń oraz od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, a także od budowli, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.

W uchwale w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ustala się stawkę od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi, w wysokości 15,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z okresem obowiązywania od dnia 1 stycznia 2024 roku.

W wyniku wprowadzenia niniejszej uchwały nastąpi polepszenie sytuacji adresatów wprowadzonych norm, tj. część podatników skorzysta
z preferencyjnej stawki. W uchwale zmienanej nie było możliwe zastosowanie stawki preferencyjnej z uwagi na brak nowego rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej regulującego możliwość wprowadzenia w uchwale zapisów
o pomocy de minimis.

https://prawomiejscowe.pl/MiastoiGminaWschowa/document/1034528/Uchwala-LXII_581_2024

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.