Środa, 29 maja 2024
Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria
pochmurno
13°C
Powróć do: Nieruchomości

Podział nieruchomości

KARTA USŁUG- PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa,  Biuro Obsługi Interesanta, parter 

 tel. 65 540 86 00                                                     *  boi@wschowa.pl 

GODZINY PRACY URZĘDU

Poniedziałek – Piątek 7:30 - 15:30

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, II piętro, pokój nr 23 

Dokumenty: 

I etap

1. Wniosek pisemny o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału.

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (inne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości to odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku).

3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku planu miejscowego (o ile została wydana i jest obowiązująca).

5. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej (potwierdzonej przez organ ją wydający), uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu – z wyjątkiem podziałów, dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

7. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

II etap

Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego (w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi) – jeżeli powyższy dokument jest wymagany należy dołączyć:

1. Protokół z przyjęcia granic.

2. Wykaz zmian gruntowych.

3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

4. Mapę z projektem podziału.

Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku braku wymogu uzyskania opinii – tj. w sytuacji podziału niezależnego od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu – niezależnego od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – dokumenty powyższe składa się jednorazowo.

Czas realizacji:

W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Opłaty: 

Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia sprawy: 

Decyzja administracyjna. 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału co do zgodności z: 

  1. ustaleniami planu miejscowego (w przypadku istnienia tego planu)
  2. warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku dysponowania przez wnioskodawcę decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu) 
    przepisami odrębnymi (w przypadku braku planu miejscowego) 
     

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Informacje dodatkowe: 

1. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.

2. Podziału dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

3. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

4. W odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pozwolenie na podział wydawane jest przez właściwego konserwatora zabytków na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, w trybie określonym w art. 36 i następnych ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5. Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

6. W sytuacji podziału, o którym mowa w pkt. 5 w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Przepisu nie stosuje się  w przypadku podziałów nieruchomości niezależnych od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu – niezależnych od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części. W takim przypadku odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku załączonych do wniosku.

8. Oświadczenie stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy  o gospodarce nieruchomościami – ma przedstawiać aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej.

Oświadczenie powyższe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.,

Załączniki:

Wstępny_projekt_podziału_nieruchomości 

Wniosek_o_wydanie_decyzji 

Oświadczenie_o_zrzeczeniu_się_prawa_do_odwołania 

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stwierdzeniu_ostatecznosci_decyzji_ 

 

 

 

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.