Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny: Alicja, Marta, Alojz
pochmurno
24°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy Wschowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://portal.2clickportal.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2022-02-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Sobieraj, biuro@2clickportal.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48612229155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
 
Urząd Miasta i Gminy Wschowa mieści się w 3 budynkach:
 
1. ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
 
Opis dostępności wejścia do budynku:
- budynek, w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy Wschowa jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym,
- po prawej stronie budynku, stojąc przodem do frontu, wyznaczono stanowisko postojowe dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
- do budynku prowadzi ogólnodostępne dojście od ul. Rynek,
- drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, są dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła głównego 1 m.,
- do budynku prowadzą betonowe schody (3 stopnie), poręcze zamontowane po obu stronach schodów,
- dzwonek ogólnodostępny z prawej strony drzwi, na wysokości ok.1 m dostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika Urzędu, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw
i opiekę bytową na terenie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
- dostęp na parter i piętra budynku Urzędu uniemożliwia osobom na przykład brak platformy przychodowej lub windy;
- na parterze znajduje się jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
- w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
- na budynku Urzędu brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku.

2. Plac Zamkowy 3, 67-400 Wschowa
 
Opis dostępności wejścia do budynku:
- budynek, w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy Wschowa jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym,
- do budynku prowadzi ogólnodostępne dojście od Placu Zamkowego,
- drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 110 cm,
- do budynku prowadzą betonowe schody (4 stopnie), poręcze zamontowane po obu stronach schodów,
- dzwonek ogólnodostępny z prawej strony drzwi, na wysokości ok.1 m dostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika Urzędu, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw
i opiekę bytową na terenie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
- dostęp na parter budynku Urzędu uniemożliwia osobom na przykład brak platformy przychodowej lub windy,
- na parterze budynku dodatkowo jeden próg przy wejściu do biura zajmowanego przez Straż Miejską oraz 5 schodów do biura zajmowanego przez Referat Gospodarki Komunalnej,
- na parterze brak przynajmniej 1-ego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych;
- w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- na budynku Urzędu brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku.
 
3. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa
 
Opis dostępności wejścia do budynku:
- budynek, w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy Wschowa jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym,
- do budynku prowadzi ogólnodostępne dojście od ul. Niepodległości,
- drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 90 cm,
- do budynku prowadzą betonowe schody (3 stopnie), brak poręczy,
- brak dzwonka, za pomocą którego można wezwać pracownika Urzędu, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
- dostęp na parter budynku Urzędu uniemożliwia osobom na przykład brak platformy przychodowej lub windy,
- na parterze budynku dodatkowo jednoskrzydłowe, przeszklone drzwi do biura zajmowanego przez Referat Podatków i Windykacji,
- na parterze jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- na budynku Urzędu brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2019 r.poz.1172 i 1495): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miasta i Gminy Wschowa z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 
Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego
 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz.1824) art.3 pkt 5 ustawy; w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy połączyć się z tłumaczem języka migowego klikając w ten link https://tlumacz.migam.org/wschowa

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.