Logo Miasta i Gminy Wschowa
Powróć do: Nieruchomości

Wniesienie jednorazowej opłaty przekształceniowej

DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA ZAMIARU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa,  Biuro Obsługi Interesanta, parter 

tel. 65 540 86 00                           *  boi@wschowa.pl 

GODZINY PRACY URZĘDU

Poniedziałek – Piątek 7:30 - 15:30

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Dokumenty: 

Wniosek- zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

Czas realizacji:

W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniesienia opłaty jednorazowej  zostanie wydana informacja dot. wysokości opłaty jednorazowej.

W ciągu 30 dni  od dnia wniesienia opłaty, z urzędu  zostanie wydane zaświadczenie o dokonaniu opłaty, które wnioskodawca  załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej. 

Opłaty: 

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 

Etapy realizacji sprawy:

1. Złożenie przez wnioskodawcę wniosku –zgłoszenie  zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.
2. Wydanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej.
3.  Po wniesieniu opłaty jednorazowej, Burmistrz w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia z Urzędu wyda, zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej.

Zaświadczenie stanowi podstawę do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia. Natomiast wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej należy złożyć do Sądu Rejonowego we Wschowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Wniosek będzie podlegał opłacie sądowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Tryb odwoławczy: 

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zalączniki:

zgloszenie_zamiaru_wniesienia_oplaty_jednorazowej