Logo Miasta i Gminy Wschowa

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wniosek może złożyć każdy. Nie musisz być właścicielem nieruchomości, ani posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek. Urząd może otrzymać kilka różnych wniosków dotyczących tej samej nieruchomości. 

Opłaty:

·         Jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy–  brak opłaty

·         Wniosek składa organizacja pożytku publicznego, jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego – brak opłaty

·         598 zł - opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy w pozostałych przypadkach (w szczególności jeśli wniosek składa osoba trzecia, niebędąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości)

·         56 zł – opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

·         10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie warunków zabudowy

·         17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

·         17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji

Termin i sposób załatwienia sprawy:

·         21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;

·         65 dni – dla ustalenia lokalizacji celu publicznego

·         Miesiąc dla zmiany decyzji o warunkach zabudowy (termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy)  

·         Miesiąc dla przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy (termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy)  

·         90 dni – w pozostałych przypadkach.

W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy też okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

Wymagane wnioski i dokumenty o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego:

   1. Wniosek 

   2.Oryginał mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku mapy ewidencyjnej

   4.Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu    przedstawione w formie graficznej

   5.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco    oddziaływać na środowisko)

   6.Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej

   7.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji

   8.Pełnomocnictwo 

   9.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Etapy realizacji sprawy:

  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami
  2. Ustalenie przez Organ stron postępowania administracyjnego
  3. Weryfikacja merytoryczna wniosku
  4. Przygotowanie projektu decyzji ,
  5. Uzgodnienie projektu decyzji z innymi Organami
  6. Zawiadomienie stron o zebraniu materiałów w sprawie
  7. Wydanie decyzji 

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: 

·         Przeniesienie decyzji możliwe jest tylko za zgodą osoby, dla której decyzja została wydana 

·         Osoba, na którą przenoszona jest decyzja musi wyrazić zgodę na przyjęcie wszystkich warunków w niej zawartych  

·         Przenoszona decyzja musi być ostateczna. 

Sposób załatwienia: złożenie wniosku wraz ze zgodą wszystkich adresatów decyzji oraz uiszczoną opłatą skarbową. 

Uwaga! Nie ma możliwości przeniesienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

Otrzymanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jeśli: 

·         jesteś adresatem decyzji

·         wydana decyzja jest ostateczna

·         strony wyraziły zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy

·         decyzja o warunkach zabudowy jest ważna, tzn. nie została wygaszona

·         została wniesiona opłata skarbowa

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie od otrzymanej decyzji należy złożyć do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu miasta lub gminy, który wydał decyzję. Jest na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Prawo do odwołania przysługuje również innym stronom postępowania.

Istnieje możliwość rezygnacji ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej stanie się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie stron o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania składa się do urzędu, który wydał decyzję.

Ostateczność decyzji: 

Wydawana w formie zaświadczenia w terminie 7 dni od złożenia wniosku wraz z uiszczoną opłatą skarbową

Załączniki:

wniosek_o_WZ_i_ICP 

wniosek_o_przeniesienie_decyzji_o_warunkach_zabudowy 

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stwierdzeniu_ostatecznosci_decyzji_ 

Pełnomocnictwo_do_warunków_zabudowy 

Oświadczenie_rolnika_indywidualnego_o_prowadzeniu_gospodarstwa_rolnego 

Oświadczenie_o_zrzeczeniu_się_prawa_do_odwołania