Czwartek, 18 kwietnia 2024
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
pochmurno
7°C

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości  Obręb Łysiny

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Obręb Łysiny

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne, który odbędzie się dnia 
22 maja 2024 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej, parter.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW

 

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Łysiny, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 80/6 o powierzchni 0,3008 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00022359/3.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką 80/6 tj. do właścicieli działek nr: 82, 80/4, 73, 75.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł brutto (40.000,00 zł netto)

 

Wadium: 4.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 400,00 zł

 

 

Opis przedmiotu przetargu

INFORMACJE OGÓLNE

 

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr B.0050.15.2024 Burmistrza Miasta 
i Gminy Wschowa z 17 stycznia 2024 r., na podstawie Uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr XLVIII/421/2022 z 29 grudnia 2022 roku. 

 

Nieruchomość położona jest w północno zachodniej części wsi. Lokalizacja nieruchomości w peryferyjnej części miejscowości, pośród terenów zabudowanych, częściowo zagospodarowanych, trenów niezabudowanych, terenów rolnych, lasów. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, dobre warunki do zagospodarowania nieruchomości. Działka jest niezagospodarowana. Brak zadrzewień i zakrzewień.

Przedmiotowa działka znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu - Pojezierze Sławsko-Przemęckie.

 

UZBROJENIE TERENU

Rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony częściowo w sieci technicznego uzbrojenia.

 
 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd niekorzystny. Działka nie posiada dostępu do drogi.

 

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości

brak obciążeń wieczystoksięgowych

 

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Gminy Wschowa zatwierdzongo uchwałą nr XXII/208/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 
30 listopada 2020 r.  działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 

„R” – tereny rolnicze. 

 

Termin i miejsce przetargu

Przetarg rozpocznie się 22 maja 2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Rynek 1,67-400 Wschowa, Sala Gotycka, 
parter. 

 

Tryb przetargu

Przetarg ustny ograniczony.

 

Wadium

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Banku Spółdzielczym we Wschowie, numer: 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033.

W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium, działka nr 80/6 - Łysiny, imię i nazwisko osoby (osób) lub nazwę firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 

Wadium musi być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia 15 maja 2024 r.  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Wpłacone wadium podlega:

•   zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

•   zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

•   przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa w terminie do dnia 
15 maja 2024 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym – działka nr 80/6, obręb Łysiny”.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

- pisemną deklarację zamiaru uczestnictwa w przetargu sygnowaną przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przyległej do przedmiotu zbycia,

- oświadczenie uczestnika przetargu,

- dowód wpłaty wadium (kserokopie) wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

- oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających tytuł prawny.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa do dnia 14 maja 2024 r.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.   Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w wyznaczonym terminie.  

W przetargu mogą uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocników osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną.

2. Podmioty prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wpisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego 
z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

3. W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

4. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. 

5. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

6. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w języku polskim w tym zakresie. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe przedkładane w toku procedury przetargowej powinny spełniać wymogi co do legalizacji (apostille) oraz powinny być poświadczone przez właściwy Konsulat/Ambasadę RP, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

7. W przypadku pełnomocnictw udzielonych za granicą formą wystarczającą jest dokonanie tej czynności zgodnie z prawem państwa, w którym sporządzono pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to powinno być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, który powinien także stwierdzić zgodność z prawem miejscowym formy sporządzenia pełnomocnictwa.

9. W przetargu mogą brać udział osoby opisane w ustępach poprzedzających, które:

1) wniosą wadium w wysokości, terminie i formie określonych w ogłoszeniu 
o przetargu,

2) złożą podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

3) okażą komisji przetargowej dowód osobisty.

 

Dodatkowe informacje

1.   W aktualnym stanie prawnym działki o wielkości od 0,3 ha do 0,99 ha może zakupić osoba nie będąca rolnikiem, przy czym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma prawo pierwokupu. 
W terminie miesiąca od sporządzenia notarialnej umowy przedwstępnej, KOWR może złożyć oświadczenie o skorzystaniu 
z tego prawa. Zapisy o możliwości tego prawa zawierane 
są w notarialnej, warunkowej umowie przedwstępnej nabycia nieruchomości.

2.   Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług cena  ww. działki jest zwolniona z podatku VAT w wysokości 23 %. 

3.   Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

4.   Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, i przejmie ją bez zastrzeżeń.

5.   W 6-tygodniowym terminie podanym do publicznej wiadomości w wykazie nieruchomości, które objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6.   Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.   Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż na 1 dzień przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym gminy.

8.   W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy

9.   Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu. 

10.       Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Wschowa deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

11.   Nabywca nieruchomości przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.

12.   Działka nie znajduje się w obrębie ochrony konserwatorskiej. W przypadku występowania drzew lub krzewów na przedmiotowej działce i chęci ich usunięcia, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody należy złożyć zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. przedmiotowych nieruchomości prowadził będzie Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

13.   Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

14.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z EGiB. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt. 

15.   Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.2213).

16.   Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Miasto i Gminę Wschowa można uzyskać na stronie www.bip.wschowa.pl w zakładce RODO. 

 

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać  szczegółowe informacje dotyczące przetargu: 

Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, 

Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, 

tel. 655408619, email: katarzyna.lorych@wschowa.pl

tel. 655408620, email: adrianna.maslaka@wschowa.pl   

 

15.03.2024 r.

 

 Z up. BURMISTRZA

/-/ Marek Kraśny

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.