Logo Miasta i Gminy Wschowa

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wschowa na rok 2024

Szanowni Państwo,

opublikowane zostało zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych. Konkurs jest także dostępne w generatorze wniosków eNGO: https://wschowa.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Zapraszamy do składania ofert do 8 grudnia 2023 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty w wersji papierowej do Urzędu)

W tym roku, załączniki składamy w następujący sposób:  

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności w wersji elektronicznej, w generatorze.

2) statut w wersji elektronicznej, w generatorze. 

3) pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem) w wersji papierowej.
 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i pamiętanie o:

1) uwzględnieniu wkładu własnego finansowego - minimum 10% od wartości zadania,
2) kosztach obsługi/kosztach administracyjnych, które nie mogą przekroczyć 20% wartości zadania,
 

Oferty należy składać w oddzielnych kopertach, opatrzonych nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu) podając także dokładne dane składającego ofertę.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności