Logo Miasta i Gminy Wschowa

Nabór wniosków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy

Rozpoczął się nabór wniosków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy  

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków w sprawie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy w trybie dziennym. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oferta skierowana jest do osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

a) osoby przewlekle psychicznie chore,

b) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

c) osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając:   zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz  zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

 W celu złożenia wniosku należy zgłosić się do Ośrodku Pomocy we Wschowie przy ul. Klasztornej 3, po uprzednim umówieniu terminu pod nr telefonu: 65 540 88 01, 65 540 88 02 lub 65 540 88 03.  

Druki do pobrania znajdują się na https://ops.wschowa.pl/2023/11/15/nabor-wnioskow-do-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-siedlnicy/

oraz w siedzibie OPS  

Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest Siedlnica nr 133, 67-400 Wschowa

 Planowany termin rozpoczęcia funkcjonowania to 1 stycznia 2024r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności