Logo Miasta i Gminy Wschowa

Dbasz o mnie - posprzątaj po mnie !!!

Na prośbę mieszkańców przypominamy jakie obowiązki spoczywają na właścicielach i opiekunach zwierząt domowych na terenie Gminy Wschowa. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

piesOsoby będące właścicielami lub opiekunami psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązani są między innymi do: 

1. Zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
2. Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
3. Wyprowadzania psa na uwięzi (smyczy), a psy rasy uznanej za agresywną w kagańcu.
4. Niezwłocznego usuwania spowodowanych przez ich zwierzęta zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów użytku publicznego w tym z klatek schodowych, podwórek, drogi, placów, zieleńców i parków
5. Umieszczenie w widocznym  miejscu oznaczenia ,, uwaga pies” w przypadku gdy jest prowadzona hodowla lub pies jest rasy uznawanej za  agresywną.
6. Umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ,,uwaga pies” jeżeli pies przebywa na posesji bez uwięzi. 
7. Trzymania zwierzęcia na stałej uwięzi o długości minimum 3 m.
8. Zwalniani zwierzęcia z stałej uwięzi po 12 godzinach w ciągu jednej doby. 

Zabrania się:

1. Zabijania zwierząt i znęcania się nad nimi.
2. Pozostawiania zwierząt bez dozoru.
3. Szczucia psem lub doprowadzania psa do stanu, w którym staje się niebezpieczny dla ludzi lub innych zwierząt.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z bezpłatnych torebek, które można pobrać w pojemnikach na odpady zwierzęce. 

Mamy nadzieję, iż poprzez te działanie wspólnie poprawimy wizerunek naszego Miasta. 

Uwaga: nie stosowanie się do przepisów porządkowych skutkować może odpowiedzialnością karną .

Podstawa  prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  2023 poz.1469 t.j. )
Regulamin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.(Uchwała z dnia 29 września 2016 roku Nr. XXII/220/16)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt  (Dz. U.  2023 poz. 1580 t.j.)


Zdjęcie: zalepieni.pl

 

Straż Miejska Wschowa 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności