Stanowisko ds. planowania budżetu

Katarzyna Leśniewicz-Dąbrowska

Stanowisko ds. planowania budżetu
 
 
Do zadań Stanowiska ds. planowania budżetu należy w szczególności:
  1. przygotowanie planu finansowego Urzędu i jego zmian na podstawie przedłożonych wniosków,
  2. sporządzanie planu finansowego na podstawie zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych Gminie przepisami prawa,
  3. przygotowanie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
  4. sporządzanie analizy realizacji budżetu oraz wnioskowanie w sprawach jego zmian lub blokowania planowanych wydatków budżetu,
  5. przyjmowanie oraz sprawdzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych jednostek budżetowych,
  6. przygotowanie projektów informacji i sprawozdanie z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
  7. ujmowanie przedsięwzięć funduszu sołeckiego w uchwale budżetowej i ewidencjonowanie ich zmian, zgodnie z wnioskami w trakcie roku budżetowego,
  8. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,
  9. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Publikacja: olek