Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

 

Anna Safiańczuk
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
 
Do zadań Referatu Rady Miejskiej należy w szczególności:
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady oraz jej komisji,
2) prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Rady i jej Komisji,
3) obsługa kancelaryjna działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
4) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej Komisji,
5) protokołowanie sesji Rady,
6) organizacja właściwego obiegu dokumentów, przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,
7) przekazywanie uchwał do publikacji oraz do właściwego nadzoru prawnego,
8) organizowanie prac związanych z aktualizacją statutu Gminy i statutów jednostek pomocniczych,
9) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
10) organizowanie i obsługa narad, konferencji i spotkań z mieszkańcami zwoływanych przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady,
11)współdziałanie przy organizowaniu wyborów: samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, europarlamentarnych i innych,
12) organizowanie wyborów ławników do sądów powszechnych
13) organizowanie szkoleń radnych,
14) współpraca z komisarzem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendów.

Publikacja: