RODO

Informujemy , iż w Straży Miejskiej we Wschowie  został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którym jestPani Natalia Ratajewska. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych można skontaktować się z Inspektorem:  na  adres e-mail:  ochronadanychosobowych24atgmail [dot] com  lub pisemnie na adres siedziby Administratora


 

Klauzula informacyjna (RODO)

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej we Wschowie  z siedzibą przy ul. Plac Zamkowy 3, 67-400 Wschowa telefon: 65 540 86 22, email:  strazmiejskaatwschowa [dot] pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Natalia Ratajewska.
    Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: ochronadanychosobowych24atgmail [dot] com
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi m.in. w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 ze zm.). Na mocy art. 10a ustawy o strażach gminnych straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a)      w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b)     z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.;

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 6 ust 1 lit. a-e RODO tj.:
a/ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską, znakowanie rowerów;
b/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora;
c/ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej.
d/ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych.
e/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym.
4. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
5. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.
8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.
9. Przetwarzanie danych jest:
a/ dobrowolne – konsekwencją nie podania danych jest np. brak możliwości udziału w rekrutacji, szkoleniu, brak możliwości oznakowania roweru;
b/ niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;
c-e/wynika z przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych;

10.Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu miejskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż: w związku z rejestracją obrazu poprzez miejski monitoring wizyjny dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych . 
Wykaz i lokalizacja kamer podana jest w załączniku. 
W związku z powyższym pragniemy poinformować , iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej we Wschowie  z siedzibą przy ul. Plac Zamkowy 3, 67-400 Wschowa telefon: 65 540 86 22, email:  strazmiejskaatwschowa [dot] pl

2. Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych jest nim Pani Natalia Ratajewska. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych można skontaktować się z Inspektorem:  na  adres e-mail:  ochronadanychosobowych24atgmail [dot] com  lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej, w związku z wykonywaniem zadań wynikających z art. 11 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych 
5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Komendanta Straży Miejskiej we Wschowie z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania.
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, min Policja, Straż Pożarna i inne organy w celu przeprowadzenia i wykrycia sprawcy zdarzenia.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż 60 dni (czas przechowywania może ulec przedłużeniu z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające i dowodowe). 
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych  osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;
• prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Zarządzenie B.0050.2.2021 Burmsitrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wschowa

ZARZĄDZENIE NR B.0050.189.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wschowa

ZARZĄDZENIE NR B.0050.111.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wschowa

ZARZĄDZENIE NR B.0050.193.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wschowa.

 

 

Publikacja: olek