RODO

Informujemy , iż w Straży Miejskiej we Wschowie  został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marek  Biedak .

Kontakt : e-mail: inspektoratcbi24 [dot] pl

Tel: 534499007


 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
  w
  e Wschowie  z siedzibą przy ul. Plac Zamkowy 3, 67-400 Wschowa telefon: 65 540 86 22, email:  strazmiejskaatgminawschowa [dot] pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektoratcbi24 [dot] pl (inspektoratcbi24 [dot] pl), telefon:575-002-176
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie  z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi m.in.. w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 ze zm.). Na mocy art. 10a ustawy o strażach gminnych straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a)      w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b)     z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.;

 1. Przysługuje Państwu prawo do:

a)      wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193) skargi w przypadku naruszenia Państwa praw  w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych. Pozostałe dane kontaktowe: kancelariaatuodo [dot] gov [dot] pl, fax: 22 531-03-01, infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–13.00.

b)     żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.


Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: ochronadanychosobowych24atgmail [dot] com, tel: 783479791 lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którym jest stosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, jeżeli jest to konieczne do zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
4. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
5. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres co najmniej 33 dni, ale nieprzekraczający 3 miesięcy, od dnia pozyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  Dane osób, które wnioskowały o zabezpieczenie materiału z monitoringu będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane
 d) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania

 e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.


Zarządzenie B.0050.2.2021 Burmsitrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wschowa

 

 

Publikacja: olek