Referat Zamówień Publicznych

 

Edyta Stańczak
Kierownik Referatu
 
Barbara Nowodworska
Stanowisko ds. zamówień publicznych
 
 
Ewa Bogusławska 
Stanowisko ds. zamówień publicznych
 
 
Do zadań Referatu Zamówień Publicznych należy w szczególności koordynacja działań dotyczących stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych wynikających
z Prawa Zamówień Publicznych, w tym:
 1. wykonywanie czynności niezbędnych dla dokonania wyboru trybu zamówienia publicznego (weryfikacja informacji otrzymanych od komórek merytorycznych,
  w celu ustalenia trybu udzielenia zamówienia),
 2. opracowywanie i aktualizacja, na podstawie informacji przekazanych przez Kierowników oraz osób na samodzielnych stanowiskach planu udzielania zamówień publicznych,
 3. przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych,
 4. wnioskowanie do Burmistrza o powołanie komisji przetargowych,
 5. przesyłanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych i Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego, udział w pracach komisji przetargowej,
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 7. obsługa organizacyjna — techniczna prac komisji przetargowej,
 8. wydawanie i przesyłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 9. udostępnianie protokołów postępowań o udzielenia zamówienia wraz z jego załącznikami,
 10. przechowywanie i archiwizacja dokumentacji przetargowej,
 11. opracowywanie projektów i aktualizacji regulaminów udzielania zamówień publicznych,
 12. prowadzenie rejestru postępowań przetargowych przeprowadzanych przez Gminę Wschowa, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 13. prowadzenie rejestru umów zawartych w ramach zamówień publicznych, przeprowadzonych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 14. przygotowywanie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych,
 15. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach zamówień publicznych,
 16. udzielanie informacji, wyjaśnień i porad w zakresie zamówień publicznych.
 17. koordynowanie, na wniosek komórek merytorycznych, zamówień do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Publikacja: s.ps