Referat Rozwoju

 

Agnieszka Tomczak 
Kierownik Referatu
 
Marzena Choma
stanowisko ds. funduszy zewnętrznych
 
 
 
Do zadań Referatu Rozwoju należy w szczególności:
1)  pozyskiwanie funduszy:
 • przygotowywanie wniosków pomocowych i umów związanych z ich realizacją,
 • gromadzenie informacji oraz analiza danych dotycząca dostępnych funduszy
  i programów, z których można uzyskać środki na realizację zadań w Gminie,
 • prowadzenie banku informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych z wszystkich dostępnych funduszy i programów,
 • koordynacja przygotowania aplikacji do projektów (inwestycyjnych
  i nieinwestycyjnych), które stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,
 • współpraca i pomoc w przygotowaniu wniosków i aplikacji przez jednostki Gminy dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych,
 • przygotowanie aplikacji do wybranych projektów stymulujących rozwój Gminy,
 • kompletowanie dokumentacji (w sposób zapewniający poprawność składanych wniosków) wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych,
 • bieżące konsultowanie z instytucjami przyznającymi środki ze źródeł zewnętrznych poprawności sporządzanych wniosków,
 • prowadzenie i aktualizowanie bazy danych zawierającej wykaz zadań nieinwestycyjnych i inwestycyjnych, dla których prowadzone są działania zmierzające do przygotowania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
 • opracowywanie sprawozdań wymaganych przez poszczególne instytucje przyznające środki, dotyczące rozliczenia i wydatkowania otrzymanych środków z przygotowania i realizacji projektów,
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji wybranych obszarów Gminy,
 • monitorowanie przygotowania oraz realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz przedstawianie sprawozdań Burmistrzowi,
2) opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie strategii rozwoju Gminy,
3) koordynacja obsługi inwestorów w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji na terenie gminy, w tym:
 • współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój inwestycji oraz lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pracodawców, instytucjami rynku pracy, uczelniami, siecią centrów obsługi inwestora,
 • tworzenie i dystrybucja oferty inwestycyjnej Gminy oraz promocja gospodarcza Gminy,
 • opracowanie i realizacja programu aktywizacji gospodarczej Gminy,
 • gromadzenie danych o sytuacji społeczno - gospodarczej Gminy,
 • organizowanie spotkań z inwestorami,
 • przygotowywanie i udzielanie informacji o ofercie inwestycyjnej oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej,
 • identyfikacja przewag konkurencyjnych Gminy,
 • tworzenie indywidualnej oferty wsparcia dla potencjalnych inwestorów,
4) prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania środków pomocowych,
5)wykonywanie zadań z zakresu rozwoju turystyki:
 • prowadzenie działalności wspierającej rozwój turystyki,
 • opracowywanie procedury monitorowania ruchu turystycznego na terenie Gminy,
 • prowadzenie działalności koordynującej i nadzorującej w zakresie informacji turystycznej,
 • organizowanie szkoleń osób obsługujących ruch turystyczny,
 • prowadzenie ewidencji bazy turystycznej,
 • prowadzenie rejestru innych obiektów i miejsc noclegowych na terenie Gminy,
6) obsługa kontaktów zagranicznych.

Publikacja: s.ps