Referat Rozwoju

 

Agnieszka Tomczak 
Kierownik Referatu
 
Marzena Choma
stanowisko ds. funduszy zewnętrznych
 
 
Do zadań Referatu Rozwoju należy w szczególności:

1) pozyskiwanie funduszy:
a) przygotowywanie wniosków pomocowych i umów związanych z ich
realizacją,
b) gromadzenie informacji oraz analiza danych dotycząca
dostępnych funduszy
i programów, z których można uzyskać środki na realizację zadań
w Gminie,
c) prowadzenie banku informacji o obowiązujących procedurach i
warunkach ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych z
wszystkich dostępnych funduszy i programów,
d) koordynacja przygotowania aplikacji do projektów
(inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych), które stanowią podstawę do ubiegania się o
środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,
e) współpraca i pomoc w przygotowaniu wniosków i aplikacji przez
jednostki Gminy dla projektów przewidzianych do
współfinansowania ze źródeł zewnętrznych,

f) przygotowanie aplikacji do wybranych projektów stymulujących
rozwój Gminy,
g) kompletowanie dokumentacji (w sposób zapewniający
poprawność składanych wniosków) wymaganej przez instytucje
przyznające środki ze źródeł zewnętrznych,
h) bieżące konsultowanie z instytucjami przyznającymi środki ze
źródeł zewnętrznych poprawności sporządzanych wniosków,
i) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych zawierającej wykaz
zadań nieinwestycyjnych i inwestycyjnych, dla których
prowadzone są działania zmierzające do przygotowania wniosków
o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
j) opracowywanie sprawozdań wymaganych przez poszczególne
instytucje przyznające środki, dotyczące rozliczenia i
wydatkowania otrzymanych środków z przygotowania i realizacji
projektów,
k) koordynacja prac związanych z przygotowaniem programów
rewitalizacji wybranych obszarów Gminy,
l) monitorowanie przygotowania oraz realizowania projektów
współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz przedstawianie
sprawozdań Burmistrzowi,
2) opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie strategii rozwoju Gminy,
3) koordynacja obsługi inwestorów w zakresie planowanych i
realizowanych inwestycji na terenie gminy, w tym:
a) współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój
inwestycji oraz lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami
pracodawców, instytucjami rynku pracy, uczelniami, siecią
centrów obsługi inwestora,
b) tworzenie i dystrybucja oferty inwestycyjnej Gminy oraz promocja
gospodarcza Gminy,
c) opracowanie i realizacja programu aktywizacji gospodarczej
Gminy,
d) gromadzenie danych o sytuacji społeczno - gospodarczej Gminy,
e) organizowanie spotkań z inwestorami,
f) przygotowywanie i udzielanie informacji o ofercie inwestycyjnej
oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej,
g) identyfikacja przewag konkurencyjnych Gminy,
h) tworzenie indywidualnej oferty wsparcia dla potencjalnych
inwestorów,
4) prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania środków
pomocowych,
5) obsługa kontaktów zagranicznych.

 

Publikacja: s.ps