Referat Podatków i Windykacji

 

Referat ma siedzibę pod adresem Wschowa, ul. Niepodległości 1
 
Agata Jaroszewska
Kierownik Referatu
 
 
Katarzyna Jarosińska
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
 
 
Agnieszka Kuryłło
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
 
 
Magdalena Lubańska
Stanowisko ds. windykacji
 
 
Krystyna Tlałka
Stanowisko ds. windykacji
 
 
Agnieszka Jaworska
Stanowisko ds. kontroli (działalność godpospodarcza)
 
 
Kinga Samol
Stanowisko ds. wymiaru podatków 
 
 
Sandra Kycler
Pomoc administracyjna
 
Sandra Hauke
Referent administracyjny
 
Do zadań Referatu Podatków i Windykacji należy w szczególności:
 1. w zakresie księgowości podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych:
  1. przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatków,
  2. ewidencja wpływów, odpisów, przerachowań i zwrotów z tytułu podatków i opłat lokalnych, a w szczególności:
   • podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
   • podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
   • podatku od posiadania środków transportowych,
 2. przygotowywanie decyzji w sprawie przypisów, odpisów, umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty podatku od posiadania środków transportowych,
 3. aktualizowanie bazy pojazdów na podstawie informacji otrzymywanych z organu rejestrującego,
 4. prowadzenie nadzoru i rozliczanie sołtysów i inkasentów z pobranych należności z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 5. wystawianie i ewidencja upomnień na w/w należności,
 6. wystawianie tytułów wykonawczych, prowadzenie ich ewidencji i nadzorowanie ich realizacji,
 7. wnioskowanie o wpis do hipotek w zakresie wszystkich podatków, księgowanie zaległości zahipotekowanych,
 8. wnioskowanie o wpisy do rejestrów zastawów skarbowych dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
 9. rozliczanie i uzgadnianie wpływów z budżetem,
 10. wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych — prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
 11. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Zielonej Górze i urzędami skarbowymi,
 12. sporządzanie sprawozdań z:
  • realizacji, windykacji należności podatków i opłat,
  • zaległości podatkowych przedsiębiorców,
  • udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom,
  • nadpłat,
  • zaległości,
 13. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych,
 14. w zakresie podatków od nieruchomość, rolnego i leśnego osób fizycznych:
  • przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zwolnień w tym zakresie oraz wzorów informacji podatkowych,
  • przesyłanie przygotowanych uchwał do zaopiniowania przez UOKiK,
  • gromadzenie materiałów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku,
  • dostarczanie podatnikom i przyjmowanie informacji w sprawie podatków oraz ich weryfikacja,
  • przygotowywanie i przesyłanie decyzji ustalających i zmieniających wysokość podatku,
  • prowadzenie rejestru wymiaru, przypisów i odpisów podatku,
  • przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postępowań w tym zakresie, przygotowanie decyzji,
  • kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  • prowadzenie spraw dotyczących należności podatkowych, dla których organem podatkowym są Urzędy Skarbowe, a które stanowią dochody Gminy, przygotowywanie w tym zakresie decyzji i postanowień,
 1. współdziałanie ze służbami geodezyjnymi w sprawach kontroli powierzchni gruntów i budynków dla prawidłowego i powszechnego opodatkowania podatkiem,
 2. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych — prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
 3. sporządzanie sprawozdań z zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku,
  a w szczególności aktualizacji ewidencji podatkowej na podstawie informacji podatkowych, zawiadomień i innych dokumentów:

  • przypisy i odpisy należności,
  • skutki obniżenia górnych stawek podatków,
  • skutki ulg, zwolnień, umorzeń,
  • skutki odroczenia, rozłożenia na raty,
  • ulg udzielonych przedsiębiorcom,
 4.  prowadzenie postępowań wyjaśniających, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych,
 5. sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 6. sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych informacjach i deklaracjach podatkowych,
 7. przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych,
 8. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych,
 9. w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, osób prawnych:
  • przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatków, zwolnień oraz wzorów deklaracji podatkowych,
  • przesyłanie przygotowanych uchwał do zaopiniowania przez UOKiK,
  • przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacja,
  • przygotowywanie i przesyłanie decyzji określających wysokość podatków,
  • prowadzenie rejestru wymiaru, przypisów i odpisów, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty,
  • przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postępowań w tym zakresie, przygotowanie decyzji,
  • kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  • sporządzanie sprawozdań cyfrowych i opisowych wynikających z zadań realizowanych na danym stanowisku,
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych,
 1. sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych z wykorzystaniem opinii biegłych,
 2. sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych deklaracjach podatkowych,
 3. przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych,
 4. przygotowanie projektów uchwał w sprawach: stawek opłaty targowej, inkasentów i inkasa w poborze podatków i opłat lokalnych,
 5. w zakresie ewidencji dochodów jednostki budżetowej - Urzędu:
  • ewidencja opłaty skarbowej oraz zwrot opłaty skarbowej,
  • ewidencja księgowa pozostałych dochodów,
  • rozliczanie i uzgadnianie dochodów z budżetem,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywanych obowiązków,
 6. w zakresie windykacji:
  • windykacja należności Gminy wynikających z podatków, umów najmu, dzierżawy,
  • współdziałanie z urzędami skarbowymi, sądami i komornikami sądowymi w zakresie prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej,
 7. udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,
 8. udzielanie informacji na temat opłaty skarbowej,
 9. naliczanie kar umownych wykonawcom na podstawie zaleceń dostarczonych przez komórki organizacyjne.
 10. prowadzenie spraw w zakresie ulg należności cywilno-prawnych i publiczno— prawnych (niepodatkowych),
 11. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

 

Ważne! CEIDG dla przedsiębiorców - aktualne formularze i instrukcje dostępne są na stronie internetowej https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

Do pobrania: 
Microsoft Office document icon 9_zwrot_nadplaty_podatku.doc (0.6 MB)
Pobierz PDF
Plik upowaznienie_do_odbioru.docx (44.81 kB)
Pobierz PDF
PDF icon il-1.pdf (0.11 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zil1-01-10.pdf (37.18 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zil2-01-07.pdf (37.06 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zil3-01-05.pdf (39.27 kB)
Pobierz PDF
PDF icon in-1.pdf (0.16 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zin1-01-16.pdf (41.68 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zin2-01-12.pdf (41.52 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zin3-01-11.pdf (39.38 kB)
Pobierz PDF
PDF icon ir-1.pdf (0.14 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zir1-01-12.pdf (39.72 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zir2-01-08.pdf (38.77 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zir3-01-08.pdf (39.29 kB)
Pobierz PDF
PDF icon dn-1.pdf (0.2 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zdn1-01-17.pdf (43.19 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zdn2-01-13.pdf (42.99 kB)
Pobierz PDF
PDF icon dr-1.pdf (0.14 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zdr1-01-11.pdf (40.36 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zdr2-01-07.pdf (39.05 kB)
Pobierz PDF
PDF icon dl-1.pdf (0.12 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zdl-1-01-11.pdf (37.68 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zdl2-01-06.pdf (37.56 kB)
Pobierz PDF
PDF icon wzór wniosku akcyza 2021 (1 MB)
Pobierz PDF
PDF icon oświadczenie do akcyzy 2021 (0.24 MB)
Pobierz PDF

Publikacja: s.ps