Referat Organizacyjny

 
  
Malwina Pawlak
Kierownik Referatu
 
 
Iwona Szmagaj
Stanowisko ds. obsługi interesantów
 
Natalia Rogozińska
Stanowisko ds. obsługi interesantów
 
Małgorzata Walczak
Stanowisko ds. archiwum
 
 
Małgorzata Suda
Stanowisko ds. kancelarii
 
Marta Sobecka
Pomoc administracyjna
 
 
 
 

Do zakresu działania pracowników Referatu Organizacyjnego należy
w szczególności:

1)  prowadzenie sekretariatu, zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza,

2)  udzielanie informacji o zakresie   organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych Gminy oraz trybie załatwiania spraw w Urzędzie,

3)  prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych,

4)  przygotowywanie pomieszczeń, obsługa kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza,

5)  przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, bądź kierowanie ich do właściwych Kierowników,

6)  sporządzania okresowych sprawozdań Burmistrza z realizacji uchwał Rady, wykonywanych zadań oraz podejmowanych działań,

7)  prowadzenie archiwum zakładowego,

8)  prowadzenie dokumentacji z zakresu przynależności Gminy do stowarzyszeń,

9)  zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu poprzez:

a)   współdziałanie w zarządzaniu budynkami Urzędu, zlecanie i nadzorowanie prowadzonych w nich bieżących prac konserwacyjnych, porządkowych i gospodarczych,

b)   analizę kosztów funkcjonowania Urzędu, w tym ewidencję zużycia wody, prądu, gazu, itp.

c)   współdziałanie w planowaniu i organizacji zaopatrzenia materiałowo - technicznego w środki trwałe, materiały biurowe i kancelaryjne,

d)   racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami,

e)   zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, kasowanie ich po zużyciu, prowadzenie rejestru pieczęci,

f)    prowadzenie ewidencji i rejestru kluczy,

g)   zamawianie i prenumerowanie wydawnictw, czasopism, dzienników i materiałów internetowych, zaopatrywanie w literaturę fachową.

10)   przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

11)   prowadzenie ewidencji korespondencji, delegacji, szkoleń,

12)   prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz rejestru pism wpływających do Urzędu,

13)   wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem pism i obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu, dbałość o ich wygląd,

14)   przyjmowanie wniosków interesantów do dalszego załatwienia i kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych,

15)   prowadzenie ewidencji korespondencji,

16)   przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych korespondencji wpływającej do Urzędu.

Publikacja: olek