Referat Ochrony Środowiska

 
Agnieszka Wtykło
Kierownik Referatu
 
Kamila Matuszewska
Stanowisko ds. środowiska i rolnictwa
 
Sylwia Lewandowska
Stanowisko ds. środowiska i rolnictwa
 
Magdalena Michalewicz
Stanowisko ds. środowiska i rolnictwa
 
Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu:
a) dbałości o ochronę wód,
b) opiniowanie warunków korzystania z wód dorzecza,
c) zarządzanie ograniczenia poboru wody,
d) prowadzenie spraw związanych ze śródlądową gospodarką rybacką,
e) opiniowanie pozwoleń wodno prawnych,
f) prowadzenie spraw związanych ze spółkami wodnymi,
2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i przyrody:
a) kontrola realizacji przepisów o ochronie środowiska,
b) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków ekologicznych środowiska,
c) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, krzewów oraz karanie za samowolę w tym zakresie,
d) prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz rejestr decyzji dot. zezwolenia na wycinkę drzew,
e) określanie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie i ich realizacja,
f) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
g) wyznaczanie obszarów chronionych,
h) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,
i) opracowywanie programów ochrony środowiska w gminie,
j) prowadzenie spraw administracyjnych związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy,
k) nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej, małej architektury i pomników,
l) nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego,
m) przygotowywanie wniosków i uchwał w sprawie określenia parków i terenów zielonych,
n) prowadzenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy,
3) prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa i leśnictwa:
a) realizacja ustawy o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,
b) nadzór nad przestrzeganiem prawa łowieckiego (przyjmowanie informacji o planach łowieckich),
c) aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych,
d) nadzór nad gospodarką leśną w lasach gminnych,
e) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,
f) zapewnienie opieki bezdomnym porzuconym zwierzętom, wyłapywanie ich przekazywanie do schroniska,
g) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ujętych w wykazie psów ras agresywnych,
4) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrola opróżniania zbiorników,
5) prowadzenie spraw związanych z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Do pobrania: 
PDF icon nieotrzymanie_de_minimis.pdf (27.31 kB)
Pobierz PDF
Microsoft Office document icon wniosek_rasy_agresywne.doc (41.98 kB)
Pobierz PDF

Publikacja: j.debska