Referat Kadr i Płac

 

Renata Chiciak
Stanowisko ds. kadr i płac
 
 
Anna Brzechwa-Tobólska
Stanowisko ds. kadr i płac
 
 
Do zakresu działania pracowników Referatu Kadr i Płac należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw pracowniczych, w tym:
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • prowadzenie wymaganych przepisami prawa rejestrów, sporządzanie analiz
   i sprawozdań,
  • wykonywanie zadań związanych z dyscypliną pracy, ewidencją urlopów, badań okresowych, szkoleń BHP,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • gospodarowanie odzieżą ochronną i roboczą,
  • przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska w Urzędzie,
  • kierowanie zapytań do Krajowego Rejestru Karnego,
  • przygotowywanie dokumentów, druków i wniosków dotyczących nagród, wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych,
  • sporządzanie list płac oraz innych dokumentów finansowych i wypłacanie należności na ich podstawie,
 1. prowadzenie dokumentacji wypłaconych zasiłków chorobowych, rodzinnych i innych ze środków ubezpieczenia społecznego,
 2. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników rozliczanie umów cywilno—prawnych,
 3. naliczanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy,
 4. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych organów publicznoprawnych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami
 5. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dla pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 6. naliczanie i rozliczanie składek PFRON,
 7. sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń,
 8. wykonywanie zadań z zakresu BHP.

Publikacja: s.ps