Referat Audytu i Kontroli

 

Małgorzata Walczak
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
 
 
 
Do zadań Referatu Audytu i Kontroli należy w szczególności:
 1. przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka,
 2. identyfikowanie i monitorowanie procesów zachodzących w Urzędzie i jednostkach podległych, w tym sprawdzanie wdrażania i wykonywania przyjętych procedur,
 3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego mającego na celu wspieranie kierownictwa jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli zarządczej w jednostce obejmującą
  w szczególności:
  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  2. skuteczności i efektywności działania,
  3. wiarygodności sprawozdań,
  4. ochrony zasobów,
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  7. zarządzania ryzykiem,
 4. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
 5. przeprowadzanie czynności sprawdzających,
 6. opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audyt,
 7. prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
 8. prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych
  i sprawdzających Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
 9. opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki,
 10. prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom nie będących jej jednostkami organizacyjnymi,
 11. opracowywanie rocznych planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu.

Publikacja: s.ps