Referat Audytu i Kontroli

Referat Audytu i Kontroli

pracownicy:
Agata Michałowska,telefon: 65 540 86 08, 

 

 Do zadań audytora wewnętrznego w Referacie Audytu i Kontroli należy:

1)    przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka;
2)    identyfikowanie i monitorowanie procesów zachodzących w Urzędzie i jednostkach podległych, w tym sprawdzanie wdrażania i wykonywania przyjętych procedur;
3)    przeprowadzanie audytu wewnętrznego mającego na celu wspieranie kierownictwa jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli zarządczej w jednostce obejmującą w szczególności:
a)    zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b)    skuteczności i efektywności działania,
c)    wiarygodności sprawozdań,
d)    ochrony zasobów,
e)    przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
f)    efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g)    zarządzania ryzykiem;
4)    sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych;
5)    przeprowadzanie czynności sprawdzających;
6)    opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audyt;
7)    prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

2.    Do zadań pracownika/ów wykonującego zadania kontroli w Referacie Audytu i kontroli należy:

1)    prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
2)    opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki;
3)    prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom nie będących jej jednostkami organizacyjnymi;
4)    opracowywanie rocznych planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RAK

Publikacja: s.ps