PLANY I OPRACOWANIA

Zakończyły się prace nad Strategią rozwoju Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020-2027. Inicjatorem działań był Burmistrz Konrad Antkowiak, a w prace nad dokumentem zaangażowanych zostało wielu pracowników wschowskiego magistratu. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej we Wschowie projekt dokumentu został przedstawiony Radnym i poddany pod głosowanie. To właśnie wschowscy rajcy zdecydowali, że zaproponowane działania będą realizowane na terenie gminy przez najbliższe 7 lat – właśnie taki okres obejmuje Strategia. W głosowaniu większość radnych poprała proponowane cele i projekty strategiczne.

 

W tym miejscu należy podkreślić zaangażowanie lokalnej społeczności w proces tworzenia dokumentu. Badania ankietowe, które były przeprowadzane w początkowej fazie prac cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników Urzędu oraz instytucji zewnętrznych. Można stwierdzić, że to właśnie te grupy społeczne pozwoliły nam określić kierunki, w których powinna rozwijać się Wschowa.

Wyznaczone zostały cztery główne priorytety startegiczne, wokół których koncentorwać się będą działania w przyszłości:

  • e-Urząd –  tworzenie przyjaznej i nowoczesnej administracji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz wykwalifikowanymi pracownikami.
  • Biznes – wspieranie tworzenia oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i  dążenie do wzrostu atrakcyjności ofert inwestycyjnych.
  • Turystyka i kultura – zapewnienie warunków do rozwoju oferty turystycznej i kulturalnej zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających gminę.
  • Smart City – tworzenie dobrych warunków do mieszkania poprzez nowoczesną infrastrukturę techniczną i drogową oraz wykorzystanie rozwiązań SmarCity, które mają na celu ułatwianie i poprawę komfortu życia mieszkańców.

Strategia określa również wizję i misję instytucji/organizacji. Wizja to nic innego jak pożądany stan instytucji w przyszłości. Określa cel, do którego chcemy dążyć. Misja z kolei odpowiada na pytanie „Po co istniejemy?” oraz zawiera w sobie najważniejsze cele. Jest pojęciem konkretniejszym niż wizja. Mając to na uwadze zostały opracowane wizje i misje odrębne dla Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa:

Wizja Miasta i Gminy Wschowa

            Miasto i Gmina Wschowa wykorzystując technologie z obszaru SmartCity, buduje gminę innowacyjną, przyjazną mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz środowisku naturalnemu i atrakcyjną dla turystów, a także otwartą na inwestorów. Nowoczesne technologie wspierają wszelkie formy aktywności miasta i gminy wykorzystując potencjał kulturowy, gospodarczy, środowiskowy i historyczny.

Misja Miasta i Gminy Wschowa

            Zapewnienie zrównoważonego rozwoju, dbanie o lokalną społeczność i środowisko, a także zabezpieczenie miejsc dla rozwoju gospodarczego oraz odpoczynku. Bycie miastem i gminą przyjazną do życia, pracy i realizacji marzeń.

Wizja Urzędu Miasta i Gminy

            Urząd Miasta i Gminy Wschowa będzie nowoczesnym, przyjaznym obywatelom oraz darzonym zaufaniem społecznym urzędem, realizującym zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Założenia te będą realizowane w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji, wśród których wymienić należy wykwalifikowaną kadrę, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz efektywne metody organizacji i zarządzania.

Misja Urzędu Miasta i Gminy

            Sprawnie i skutecznie identyfikować potrzeby lokalnej społeczności i poprzez dobrze zorganizowany urząd, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w rozwiązywaniu ich codziennych spraw.

Strategia zawiera również 18 projektów, które będą realizowane po przyjęciu dokumentu przez radnych. Już teraz określane są wstępne harmonogramy prac oraz działań, które będą realizowane w przyszłości. Część zaproponowanych działań zrealizowana zostanie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, część wymaga rozłożenia na kilka lat. Niewątpliwie zrealizowanie tych przedsięwzięć w zdecydowany sposób poprawi jakość życia mieszkańców naszej gminy.

Na zakończenie warto przypomnieć, że Strategia to dokument, który powinien być stale monitorowany i powinien „żyć”. Należy cały czas obserwować zmiany jakie zachodzą w otoczeniu i reagować na nie poprzez wprowadzanie zmian.

Przed nami prawdziwe wyzwanie. Moment, w którym Strategia została przyjęta i przechodzimy do etapu jej realizacji.  Teraz najważniejsza będzie konsekwencja, której sprzyja odpowiednie instrumentarium zarządcze w postaci narzędzi do stałego monitorowania postępów realizacji strategii. Kluczową rolę stanowi odpowiedni dobór wskaźników oraz zaangażowanie pracowników, którzy są największą wartością dla każdej organizacji.

Publikacja: s.ps