PLANY I OPRACOWANIA

Strategia Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2016-2022 jest dokumentem wyznaczającym najistotniejsze kierunki rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Określa wizję, misję, założone obszary działania oraz cele strategiczne i cele operacyjne. Dodatkowo wskazuje na konkretne kierunki rozwoju poprzez implementację określonych działań. Każda jednostka samorządowa swoje działania, a zwłaszcza inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej, powinna podejmować w oparciu o jasno sformułowany plan długofalowego rozwoju. Jest to istotne tym bardziej teraz, w trakcie trwania kolejnego okresu programowania Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020. Budując Strategię przyjęto zasadę, że wszystkie zidentyfikowane kierunki działania powinny co do zasady odnosić się bezpośrednio do rozwoju obszaru.
Strategia Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2016-2022 to także swego rodzaju odpowiedź na nieustannie zmieniające się warunki zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym oraz wzrost konkurencyjności tego otoczenia. Wykazuje, określone w jasny sposób, kierunki w jakich powinna zmierzać gmina, w celu zapewnienia sobie zrównoważonego rozwoju, a swoim mieszkańcom poprawę jakości warunków życia codziennego.

Publikacja: s.ps