PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Aktualne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa dostępne na platformie

https://wschowa.e-mapa.net/

 

WYKAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Lp.Nazwa studiumUchwała nrZałącznik tekstowyZałącznik graficzny
1Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy WschowaUchwała Nr XXXV/392/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 września 2013 r. Pobierz załącznikKier. rozwoju Uwarunkowania
2ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa
 Pobierz załącznik załacznik graficzny 

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp.Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Uchwała nrOpublikowany Załącznik graficzny 
 1Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska we wsi Łysiny Uchwała Nr XX/190/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 20 grudnia 1996 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 3, poz. 24 Łysiny 
2Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowy dotyczącej części terenu położonego na obszarze wsi Tylewice Uchwała Nr XXXIV/389/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 sierpnia 2001 r.
 
Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 98, poz. 704 z dnia 15.10.2001 r.  Tylewice
 3Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru A w obrębie wsi Lgiń Uchwała Nr XLI/488/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1004 z dnia 31.07.2002 r.  Lgiń – obszar A
4Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru B w obrębie wsi Lgiń Uchwała Nr XLI/489/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1005 z dnia 31.07.2002 r.  Lgiń – obszar B
5Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CD w obrębie wsi Lgiń Uchwała Nr XLI/490/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1006 z dnia 31.07.2002 r. Lgiń – obszar CD 
6Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru E w obrębie wsi Lgiń Uchwała Nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 43, poz. 774 z dnia 29.06.2004 r.  

Lgiń – obszar E, cz. zachodnia

Lgiń – obszar E, cz. wschodnia

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowy terenów w rejonie ulic

Pocztowa- Klasztorna- Bema- Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie dotyczący części działki nr 1057/40

przy ul. Pocztowej 

Uchwała Nr XXXIII/347/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 października 2005 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 89, poz. 1500 z dnia 28.11.2005 r. Wschowa – ul. Pocztowa 
8Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 25, poz. 573 z dnia 31.03.2008 r. 

Wschowa – rys.1 cz. zachodnia

Wschowa – rys.1 cz. wschodnia

Wschowa – rys. 2

 

9Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie Uchwała Nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 15, poz. 290 z dnia 05.03.2009 r.  Wschowa – strefa aktywności gospodarczej
10Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid 2356/1 i 2356/2 położonych przy ulicy Wolsztyńskiej - D-2-U Uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2011 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 494 z dnia 17.02.2012 r. Wschowa – ulica Wolsztyńska 
11Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych D-54-MU Uchwała Nr XXI/217/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31.05.2012 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1515 z dnia 03.08.2012 r.  Wschowa – ulica Pusta
 12Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek oznaczonych nr ewid. 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie Uchwała Nr XXXI/346/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.04.2013 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1311 z dnia 13.05.2013 r. Wschowa - Klasztor 
 13Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych A-128-P,U i B-33-U Uchwała Nr XXXI/347/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.04.2013 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1359 z dnia 20.05.2013 r. 

 

 14Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część wschodnia Uchwała Nr XXXIII/368/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.06.2013 r Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1756 z dnia 16.07.2013 r. Wschowa – cz. wschodnia 
15Zmiana Miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ul. Daszyńskiego we Wschowie Uchwała Nr XXXVIII/424/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.12.2013 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 202 z dnia 24.01.2014 r. Wschowa – obszary przy ul. Daszyńskiego 
16Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa Uchwała Nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.12.2013.r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 226 z  dnia 28.01.2014 r. Wschowa – cz. południowa 
17Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej Uchwała Nr XLIV/508/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2606.2014 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1448 z dnia 15.07.2014 r.
 
 Wschowa - mleczarnia ;nbsp
18Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych 
dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy
 
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr VII 64 15 z dnia 28 maja 2015 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1086 z dnia 15 czerwca 2015 r.
 
Wschowa – kino 
19Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych 
dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i ks. A. Kostki  
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr VII 66 15 z dnia 28 maja 2015 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1087 z dnia 15 czerwca 2015 r.  Wschowa –
szpital
20Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej we Wschowie Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr VII 65 15 z dnia 28 maja 2015 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1390 z dnia 20 lipca 2015 r.  Wschowa - centrum, północ
21Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funcjonalnie z nim związanych - część północna Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr IX 76 15 z dnia 25 czerwca 2015 r.  Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1413 z dnia 27 lipca 2015 r.Wschowa - cz. północna 
22Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część zachodnia Uchwała Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 829 z dnia 14 kwietnia 2016 r. Wschowa - cz. Zachodnia 

Publikacja: s.ps