Kontakt

 

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

UL. RYNEK 1

67-400 WSCHOWA

 

CZYNNY:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:30 - 15:30

 Telefon: 65 540 86 00

 

BURMISTRZ ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA PRZYJMUJĄ MIESZKAŃCÓW W ŚRODY W GODZINACH OD 13:00 DO 17:00, PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SPOTKANIA.

ZAPISÓW NA SPOTKANIE MOŻNA DOKONAĆ TELEFONICZNIE: 65 540 86 50 BĄDŹ WYSYŁAJĄC E-MAILA: sekretariat [dot] umigatwschowa [dot] pl.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP: /UMiGWschowa/skrytka
Skargi, wnioski,zapytania do urzędu

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ: www.bip.gminawschowa.pl

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek1, 67-400 Wschowa.

 2. W Urzędzie wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: ochronadanychosobowych24atgmail [dot] com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw określających zadania Gminy i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego. Dane przetwarzamy również wtedy, jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, do wykonania umowy lub za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zależności od rodzaju sprawy. Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, jakie mają zastosowanie podczas załatwiania konkretnej sprawy można uzyskać poprzez kontakt z wydziałem odpowiedzialnym za jej realizację, w Biuletynie Informacji Publicznej, w punktach obsługi klientów, a w niektórych przypadkach bezpośrednio na formularzach wypełnianych przez klientów Urzędu.

 4. Dane, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 6. W większości przypadków podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Niekiedy natomiast ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności.  Szczegóły w tym zakresie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, w punktach obsługi klientów, a w niektórych przypadkach bezpośrednio na formularzach wypełnianych przez klientów. Dane otrzymujemy także od innych organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie i w celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 8. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Publikacja: s.ps