Klauzula informacyjna - monitoring

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu miejskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż: w związku z rejestracją obrazu poprzez miejski monitoring wizyjny dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych . 
Wykaz i lokalizacja kamer podana jest w załączniku. 
W związku z powyższym pragniemy poinformować , iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej we Wschowie  z siedzibą przy ul. Plac Zamkowy 3, 67-400 Wschowa telefon: 65 540 86 22, email:  strazmiejskaatwschowa [dot] pl

2. Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych jest nim Pani Natalia Ratajewska. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych można skontaktować się z Inspektorem:  na  adres e-mail:  ochronadanychosobowych24atgmail [dot] com  lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej, w związku z wykonywaniem zadań wynikających z art. 11 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych 
5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Komendanta Straży Miejskiej we Wschowie z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania.
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, min Policja, Straż Pożarna i inne organy w celu przeprowadzenia i wykrycia sprawcy zdarzenia.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż 60 dni (czas przechowywania może ulec przedłużeniu z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające i dowodowe). 
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych  osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;
• prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Zarządzenie B.0050.2.2021 Burmsitrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wschowa

 

Publikacja: olek