Fundusze dla stowarzyszeń

Fundacja im. Stefana Batorego uruchomiła Fundusz Solidarności z Ukrainą

Fundacja im. Stefana Batorego poinformowała o uruchomieniu Funduszu Solidarności z Ukrainą. Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dotacje z Funduszu będą mogły uzyskać zaproszone imiennie organizacje społeczne, które mają doświadczenie i kompetencje w pracy z i na rzecz uchodźców/czyń i migrantów/tek oraz współpracują z innymi organizacjami i instytucjami.

Środki Funduszu są przeznaczone dla organizacji świadczących bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę, a także oferujących długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dziećmi, adaptacji w nowych warunkach, etc.).

Budżet Funduszu wynosi 2,5 miliona złotych.

Wysokość dotacji jest uzależniona od potrzeb i planu działań przedstawionych we wniosku.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu Solidarności z Ukrainą można znaleźć na stronie internetowej Fundacji im. Stefana Batorego.

Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego, batory.org.pl.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Cześć Dziewczyny! – Fundusz Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy

Kulczyk Foundation poinformowała o uruchomieniu Funduszu Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cześć, Dziewczyny!”. Zadaniem Funduszu będzie udzielanie długofalowej pomocy dla dziewczyn oraz kobiet z Ukrainy a także ich rodzin, które znalazły się w Polsce uciekając przed wojną.

 

Celem Funduszu będzie gromadzenie środków przeznaczonych na długofalową pomoc umożliwiającą start w nowej rzeczywistości.

Środki z Funduszu Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cześć Dziewczyny!” zostaną przeznaczone na realizację projektów, których celem będzie zapewnienie:
– jedzenia, ubrań;
– środków higienicznych (w tym środków higieny menstruacyjnej);
– możliwości skorzystania z opieki lekarza;
– uczestnictwa w grupach wsparcia psychologicznego;
– lekcji języka polskiego i angielskiego;
– spotkań z doradcami zawodowymi;
– tłumaczeń niezbędnych dokumentów;
– darmowych warsztatów i spotkań dzieci z animatorami;
– transportu na organizowane zajęcia;
– materiałów dydaktycznych niezbędnych do przyswojenia wiedzy;
– długofalowej opieki i wsparcia ze strony specjalistów
oraz wielu innych potrzeb, które zostaną zdiagnozowane w trakcie realizacji zaplanowanych projektów.

 

Na stronie internetowej Funduszu czescdziewczyny.pl można podpisać list wsparcia dla Dziewczyn z Ukrainy a także wesprzeć inicjatywę poprzez cykliczną wpłatę za pośrednictwem serwisu Patronitelub bezpośrednią darowizną na konto Kulczyk Foundation.

#czescdziewczyny i #drugidom

Źródło: Strona internetowa Funduszu Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cześć Dziewczyny!”, https://czescdziewczyny.pl.

 

------------------------------------------------------------------------

 

Fundusz wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca uruchomił Fundusz Wsparcia Uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Celem inicjatywy jest zapewnienie bezpiecznego schronienia i godnych warunków życia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie do Polski. Fundusz Obywatelski zbiera środki pieniężne na wsparcie mniejszych, oddolnych inicjatyw realizowanych przez organizacje społeczne i grupy nieformalne z całej Polski.
Zbiórka została utworzona we współpracy z portalem Wirtualna Polska.

Potrzeby są bardzo różne. Ukraiński Dom w Przemyślu potrzebuje pieniędzy na opłatę za gaz, którym ogrzewa salę dla trafiających tam z przejścia w Medyce ukraińskich kobiet i dzieci.

Organizacja z Krakowa szuka telefonów dla wolontariuszy, którzy wspierać będą uchodźców trafiających na krakowski dworzec.

Organizacja wspierająca dotychczas uchodźców białoruskich uruchamia specjalną infolinię w języku ukraińskim.

Obywatele i obywatelki chcą udostępniać swoje mieszkania uchodźcom – ktoś musi połączyć ich w pary.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca jest niezależnym funduszem, finansowanym wyłącznie ze środków od obywateli i obywatelek, który wspiera lokalnych aktywistów i organizacje społeczne.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu Wsparcia Uchodźców z Ukrainy:

https://www.funduszobywatelski.pl/ukraina/

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Zachować pamięć

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Polsko-niemieckie lub trójstronne partnerstwa.
Partnerstwa mogą tworzyć szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Realizacja polsko-niemieckich lub trójstronnych projektów realizowane przez grupy młodzieży, które podczas wspólnych spotkań podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.
Grupy zachęca się, by projekty realizowane były we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmującymi się zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystające z oferty pedagogicznej tych placówek.
Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną projekty  można realizować stacjonarnie, online lub hybrydowo.
W trakcie spotkań młodzież zajmuje się takimi zagadnieniami jak:
– polityczny i społeczny kontekst powstania narodowego socjalizmu,
– tematyka Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej,
– historia odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech.
Każdy projekt realizowany w ramach programu musi spełniać następujące kryteria:
1. Tytuł i opis projektu są zgodne z założeniami programu. Wszystkie zaplanowane działania, także te w części odnoszącej się do czasów współczesnych, nawiązują do tematyki projektu.
2. Program projektu obejmuje wizytę w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego oraz pogłębione poznanie historii tego miejsca.
3. Co najmniej połowa programu poświęcona jest tematyce narodowego socjalizmu, II wojny światowej, Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy (wraz ze wspólnym przygotowaniem i podsumowaniem tej części przez obydwie grupy stanowi co najmniej 50% całego projektu).
4. Program części historycznej odnosi się do współcze­sności i życia młodych ludzi, i stworzony jest w oparciu o zagadnienia nurtujące uczestników. Z opisu i realizacji projektu wynika aktywny udział młodzieży w planowaniu i przebiegu programu.
5. Program składa się częściowo z warsztatów, podczas których młodzież, bazując na zdobytej wiedzy historycznej, ma okazję do rozważań i dyskusji na temat problemów występujących we współczesnym świecie.
6. Uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i podczas spotkania) do udziału w projekcie i podejmowania trudnej tematyki historycznej

 biorą udział w podsumowaniu programu.
7. W przypadku projektów trójstronnych uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju trzeciego.
8. Pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera elementy edukacji międzykulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsiada, np. jego historii, kultury, języka i życia codziennego.

 

Opis:

Organizatorem programu dotacji jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).
Cel: umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości.
Miejscami pamięci w rozumieniu programu to miejsca upamiętnienia ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji, miejsc masowych zbrodni, obozów pracy, obozów koncentracyjnych. obozów zagłady oraz obozów pracy.
Liczebność grupy: maks. 50 uczestników w wieku 14-26 lat.
Nowością w programie jest możliwość włączenia się ze swoim projektem w Kampanię #StolenMemory (https://pnwm.org/kampania-stolenmemory/)
Dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:
– ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
– z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.

 

Termin składania wniosków:

30 kwietnia 2022
30 września 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Wakacyjna AktywAKCJA

Celem programu jest wsparcie finansowe organizacji, które przygotują projekty mające na celu organizację nieodpłatnego, aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież z lokalnych społeczności. Wnioski o granty mogą składać m.in. szkoły podstawowe, organizacje pozarządowe, kościelne jednostki organizacyjne, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury oraz koła gospodyń wiejskich.

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Szkoły podstawowe.
2. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
3. Domy dziecka, rodzinne domy dziecka.
4. Świetlice szkolne, świetlice środowiskowe.
5. Kościelne jednostki organizacyjne.
6. Biblioteki.
7. Kluby sportowe.
8. Domy kultury.
9. Placówki oświatowe i opiekuńcze.
10. Koła gospodyń wiejskich.
11. Ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty edukacyjno-sportowe:
– realizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców;
– skierowane do lokalnej społeczności;
– dotyczące działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej;
– dotyczące m.in. działań integrujących dzieci i młodzież szkolną z Polski i dzieci Uchodźców z Ukrainy;
– mające zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone i realne koszty realizacji.
Przykłady projektów możliwych do realizacji:
– rajd rowerowy szlakiem historycznym/ geograficznym,
– półkolonie i obozy młodzieżowe,
– biegi/spacery w miejscach historycznych/rezerwatach przyrody,
– wydarzenia zacieśniające więzi międzypokoleniowe.

 

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju (Fundacja PFR).
Cel główny: wsparcie finansowe organizacji, które przygotują nieodpłatne aktywne spędzenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z lokalnych społeczności.
Cele szczegółowe:
1. Promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
2. Integracja młodzieży i dzieci z Polski i dzieci uchodźców z Ukrainy.
3. Wsparcie lokalnych społeczności i instytucji.
4. Walka ze skutkami epidemii negatywnie wpływającymi na aktywność i rozwój dzieci i młodzieży.
5. Wsparcie finansowe wartościowych inicjatyw społecznych.
Dodatkowo punktowane są inicjatywy:
– realizowane w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim;
– zawierające walor edukacyjny;
– zawierające komponent integracyjny młodzieży szkolnej z Polski i dzieci uchodźców z Ukrainy.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w ramach naboru.

 

Termin składania wniosków: 

6 maja 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html

 

 

 

Dzieci Kapitana Nemo

W ramach konkursu można uzyskać granty w wysokości do 15.000 zł na realizację projektów historycznych mających przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Realizowane projekty muszą być przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat (uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych) uczących się w gminach do 100.000 mieszkańców.

 

Kto może wziąć udział ?

1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
4. Biblioteki publiczne.
5. Domy kultury.
Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (wszystkie klasy), uczący się w gminach do 100 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Realizacja projektu historycznego mającego przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy.
Kryteria, które musi (łącznie) spełnić projekt:
– musi być przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych uczących się w gminach do 100.000 mieszkańców;
– jest realizowany w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier terenowych, miejskich, planszowych itp.;
– tematyka projektu powinna dotyczyć mało znanych obywateli polskiego pochodzenia, żyjących w XIX i XX w., zasłużonych na rzecz narodu polskiego, których działalność miała, lub mieć mogła, wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy;
– projekt nie powinien dotyczyć postaci powszechnie znanych, przywódców politycznych, bojowników narodowowyzwoleńczych i dowódców wojskowych,

 

Opis:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cel główny: poznanie losów wybitnych Polaków, którzy zasłynęli w Polsce i na świece w XIX i XX w., a o których nadal się nie mówi, bądź wie się niewiele.
Dofinansowanie otrzyma maksymalnie 30 projektów.
Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii.
2. Rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie i w kraju, a których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza młodzieży.
3. Pogłębienie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych, mało znanych i rozpoznawalnych.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.

 

Termin składania wniosków:

9 maja 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://www.fundacja.bgk.pl/program/dzieci-kapitana-nemo/

 

--------------------------------------------------------------------------

 

mPotęga

Program finansuje projekty, których celem jest innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki. W ramach naboru wniosków wyznaczono dwie ścieżki grantowe:
– projekty dla uczniów klas 4-6,
– projekty dla uczniów klas 7-8.

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku).
2. Szkoły publiczne prowadzone przez organy samorządu terytorialnego.
3. Uczelnie wyższe.
4. Biblioteki publiczne.
5. Grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli  lub grupa młodzieży) – pod warunkiem zawarcia umowy z partnerem projektu.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty, których celem jest innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.
1. Projekty edukacji matematycznej skierowane do uczniów klas 4-6 (2.000 – 5.000 zł dofinansowania), np:
– przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna;
– zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
– stworzenie filmików edukacyjnych (np. nagrywanych telefonem komórkowym);
– organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców;
– prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, itd.
2. Projekty dla uczniów klas 7-8 (5.000 – 8.000 zł dofinansowania).
Młodzież musi aktywnie brać udział w projekcie. Zespół projektowy musi składać się z lidera (osoby pełnoletniej) oraz co najmniej 3 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.
Przykłady projektów:
– innowacyjne warsztaty, prezentacje na temat tego, ze matematyka jest wszechobecna i praktyczna;
– matematyczne działania angażujące uczniów, takie jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
– filmiki edukacyjne (również nagrywanych smartfonem);
– blogi o tematyce matematycznej.
Organizatorzy preferują projekty rozszerzające zakres tematów poza program szkolny i pokazujące praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym.
Zajęcia mogą odbywać się online lub stacjonarnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

 

Opis:

Organizatorem programu jest mFundacja (Fundacja mBanku).
Cele:
1. Stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej.
2. Zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej.
3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny).
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie po jednym wniosku skierowanym do poszczególnych grup wiekowych (klasy 4-6 oraz klasy 7-8).
30 najwyżej ocenionych projektów edukacyjnych (po 15 z każdej kategorii wiekowej) bierze udział w „Konkursie o Nagrodę Publiczności”.
Dwa zwycięskie projekty otrzymają dodatkowy grant w wysokości 5.000 zł.

 

Termin składania wniosków:

9 maja 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Wspólnie dla dziedzictwa

Konkurs jest przeznaczony dla stowarzyszeń oraz fundacji. Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego naboru.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty adresowane do społeczności lokalnych, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami:
1. Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości.
2. Działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości.
3. Działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
4. Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
5. Prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.
Projekty muszą spełniać następujące warunki organizacyjne:
1. W ich realizacji wymagany jest udział co najmniej 5 wolontariuszy.
2. Niedopuszczalne jest, aby na podstawie uczestnictwa w projekcie zaliczać w jakimkolwiek zakresie praktyki studenckie.
3. Wolontariuszy nie wolno obciążać żadnymi kosztami realizacji projektu.
4. W zakresie i kosztach projektu nie mogą być ujęte prace związane z przygotowaniem publikacji i nagrań audio/video, jeżeli wydanie publikacji (tradycyjnej lub elektronicznej) czy opublikowanie nagrania nie będzie jednym z jego efektów.
W ramach programu wspierane są zadania o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.

 

Opis:

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Cel: tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
Cele strategiczne:
a) wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;
b) wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach jednego naboru.
Organizatorzy zalecają takie skonstruowanie projektu, aby umożliwiał on przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań w sposób zgodny z obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wprowadzonymi w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Termin składania wniosków: 

13 maja 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://nid.pl/2022/04/13/ruszyl-nabor-do-programu-wspolnie-dla-dziedzictwa-w-2022-roku/

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Czuwamy! Pamiętamy!

Celem programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym. Poprzez „Miejsca Pamięci” rozumie się „miejsce ważne historycznie dla lokalnej społeczności, lecz z różnych powodów pozostawione bez śladu upamiętnienia, bądź wymagające rewitalizacji”.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Instytucje (w tym placówki oświatowe), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, m.in.:
– fundacje,
– stowarzyszenia,
– uczniowskie kluby sportowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– stowarzyszenia kultury fizycznej,
– biblioteki publiczne,
– domy kultury,
– szkoły, przedszkola,
– parafie,
– Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane przez ARiMR.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty dotyczące rewitalizacji “Miejsc Pamięci”.
Poprzez „Miejsca Pamięci” rozumie się „miejsce ważne historycznie dla lokalnej społeczności, lecz z różnych powodów pozostawione bez śladu upamiętnienia, bądź wymagające rewitalizacji”.
Może to być zarówno miejsce pochówku, śmierci, ale także miejsce związane z przebiegiem bitwy bądź działalnością wybranego bohatera.

 

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja ORLEN.
Patronem honorowym programu jest Instytut Pamięci Narodowej.
Cel: przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym.
W ramach jednego naboru jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.
Realizacja projektu musi mieć miejsce na terytorium Polski.
Obowiązkowym elementem wniosku jest załączenie trzech zdjęć opisywanego Miejsca Pamięci.

 

Termin składania wniosków:

16 maja 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Koalicje dla Niepodległej

Celem programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. 

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami.
Podmioty, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów:
– jednostki samorządu terytorialnego;
– państwowe i samorządowe instytucje kultury;
– archiwa państwowe;
– kościoły i związki wyznaniowe;
– przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze (publiczne i niepubliczne);
– uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
– organizacje pozarządowe;
– spółdzielnie mieszkaniowe;
– spółdzielnie socjalne w myśl ustawy o spółdzielniach socjalnych.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Działania o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniające wiedzę o lokalnych wydarzeniach, w szczególności z lat 1917-1922, uwzględniające lokalny kontekst i dziedzictwo kulturowe.
1. Projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne; lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne.
2. Wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne.
3. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych.
4. Działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzenia i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.
Realizowane zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

 

Opis:

Instytucją Zarządzającą programem jest Biuro Programu „Niepodległa”.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022 (Priorytet 2, Schemat 2A Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”).
Cel: włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. 
Cele szczegółowe:
1. Pobudzenie działań w społecznościach lokalnych.
2. Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, w szczególności uwzględniających ochronę dziedzictwa kulturowego danej społeczności.
3. Umożliwienie korzystania ze środków na realizację zadań publicznych instytucjom, które do tej pory były wykluczone z powodu braku kwalifikacji i umiejętności, poprzez włączenie do „kadry kultury” nowych instytucji i osób.
4. Krzewienie współpracy między obywatelami i podmiotami na poziomie regionalnym.

 

Termin składania wniosków: 

16 maja 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-2022/

 

---------------------------------------------------------------------------------

Trwa konkurs plastyczny „Rój pomysłów wokół ula”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Rój pomysłów wokół ula”, skierowanym do mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Celem konkursu jest popularyzacja pszczelarstwa, wiedzy o pszczołach i ich ochronie, a także pożytków płynących z hodowli pszczół.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Dzieci ze szkół podstawowych.
2. Młodzież i osoby dorosłe.

 

Opis:

Praca plastyczna zgłoszona w ramach konkursu może być wykonana w dowolnej technice i formie np. w formie obrazu, rysunku, rzeźby czy też instalacji.

Każdy z autorów może zgłosić do konkursu jedną pracę (rysunek, rzeźba, instalacja, itp.). Wyklucza się prace tworzone wspólnie.

Zadaniem autora jest również sfotografowanie pracy konkursowej i wysłanie zdjęcia na adres konkursARiMRatarimr [dot] gov [dot] pl. Technika wykonania fotografii jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).

 

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych:

17 maja 2022

 

Źródło/ Więcej informacji:

https://www.gov.pl/attachment/15911852-814c-4fff-a3e2-42d47a1b95c6

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Zielona ławeczka

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej). Wnioski mogą składać mieszkańcy otwartych osiedli w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty lub samorządy) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.
Zespół konkursowy składa się z grupy min. 5 osób.
Zespół powinien pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskuje do współpracy zarządcę terenu.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki (złożony z mieszkańców danego osiedla) mini-ogrodu (terenu z zielenią) z „zieloną ławką” i (opcjonalnie) ze zbiornikiem na wodę deszczową.

Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń ma być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.

 

Opis:

Organizatorem konkursu jest  Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Sponsorem Projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Konkurs jest objęty patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska.

Partnerem konkursu jest Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konkurs jest realizowany w formie rywalizacji pomiędzy Zespołami Sąsiedzkimi.

 

Cele konkursu:

1. Zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.

2. Zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów mikroretencji.

3. Zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini-ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

Do konkursu nie może zostać zgłoszony teren osiedlowy, które został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu Zielona Ławeczka.

Wszystkie zespoły, które zarejestrowały się do konkursu i nadesłały zgłoszenia mają prawo skonsultować projekt z ekspertem Konkursu tj. architektem krajobrazu SGGW w terminie 1.07 – 31.08.2022 bez względu na to czy zespół uzyskał grant na realizację projektu czy też nie.

 

Termin składania wniosków:

17 maja 2022 (rejestracja zespołu sąsiedzkiego)

1 czerwca 2022 (przesłanie Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem zarządcy terenu)

 

Źródło / Więcej informacji:

https://zielonalaweczka.pl/

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych – wsparcie programów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność

Program wspiera projekty propagujące przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce.
Preferowane są projekty, które: wspierają osoby ze środowisk marginalizowanych, propagują społeczną przedsiębiorczość oraz są adresowane do społeczności w mniejszych miastach i miasteczkach.

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Organizacje pozarządowe.

2. Instytucje kulturalne i edukacyjne.

3. Media.

Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.

Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą się ubiegać o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Realizacja programów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce.
Preferowane są projekty, które:
– wspierają osoby ze środowisk marginalizowanych,
– propagują społeczną przedsiębiorczość,
– są adresowane do społeczności w mniejszych miastach i miasteczkach,
– przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami,
– tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi,
– włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich grupach, jak osoby niepełnosprawne, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów wiejskich.

 

Opis:

Organizatorami programu są Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce i Konsulat Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
Wnioski projektowe muszą być sporządzone w języku angielskim.
Warunkiem otrzymania grantu jest uzyskanie przez organizację numer NCAGE oraz dokonanie rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok). Finalizacja powyższej procedury może potrwać kilka tygodni.
Budżet musi być skalkulowany w dolarach amerykańskich i zapisany w przeznaczonym na to szablonie we wniosku.
Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.

 

Termin składania wniosków: 

20 maja 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_przedsiebiorczosc_innowacyjnosc/

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego rozpoczęła nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”.

 

W ramach konkursu programu można uzyskać dotacje na projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej. Wnioski o granty mogą składać Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające zdolność prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej).

 

Kto może złożyć wniosek ?

Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające zdolność prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej).
Wnioskodawca musi prowadzić swoją działalność od minimum dwóch lat.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Inicjatywy ekologiczne mające na celu aranżację przestrzeni lokalnej m.in. poprzez nasadzenie roślin i drzew, np.:
1. Roślinne murale.
2. Portrety lub pejzaże, połączone z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość.
3. Eko-ogrody edukacyjne.
4. Ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe.
5. Rewitalizacja ogródków jordanowskich.
6. Zielone czytelnie.
7. Inne projekty zakładające powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.
Każdy projekt musi być realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsce ma być przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

 

Opis:

Organizatorem konkursu grantowego jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Cel konkursu: wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną a także zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.
Dofinansowanie otrzyma 20 projektów.
Koszty niekwalifikowalne:
– wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji;
– koszty niezwiązane bezpośrednio z projektem,
– kosztów związane z działalnością gospodarczą organizacji (koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.),
– koszty związane z działalnością polityczną i religijną,
– kary, grzywny, mandaty, podatki.
Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy).
W przypadku uzyskania rekomendacji od dyrektora oddziału Banku Santander wnioskodawca uzyskuje maks. 3 dodatkowe punkty podczas oceny projektu.
W ramach konkursu jedna organizacja może złożyć maks. jeden wniosek.

 

Termin składania wniosków:

23 maja 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Na dobry początek

Program przewiduje dofinansowanie nowatorskich projektów stymulujących rozwój dzieci w wieku od 3 do 9 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej. W ramach programu można również uzyskać dotacje na projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), biblioteki publiczne, domy kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Jednostki samorządu terytorialnego.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat z gmin liczących nie więcej niż 25.000 mieszkańców, uwzględniające zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację.
Projekty mogą być zgłaszane w ramach dwóch ścieżek:
1. Ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-9 lat.
2. Ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) – projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat.

 

Opis:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.

Cele:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.
2. Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na:
a) interakcję między dziećmi,
b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
c) kreatywność,
d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).
Koszty kwalifikowalne:
– przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
– zakup pomocy dydaktycznych,
– zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
– doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki projektu (maks. 4.000 zł brutto),
– usługa księgowa związana z projektem (maks. 500 zł brutto),
– koordynacja projektu (maks. 1000 zł brutto).
Koszty niekwalifikowalne:
– inwestycje i remonty;
– bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);
– organizacja jednorazowych warsztatów / zajęć / kursów przez grantobiorcę;
– nagrody pieniężne.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.
Wsparcie w wysokości do 15.000 zł otrzyma 30 projektów.

 

Termin składania wniosków:

31 maja 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sąsiedzka Pomoc

Program wspiera Inicjatywy w zakresie zdrowia, edukacji i integracji społecznej realizowane na rzecz ukraińskich dzieci i ich opiekunów. Wnioski o granty mogą składać m.in. organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, rady osiedli, osoby fizyczne oraz firmy.

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Organizacje pozarządowe.
2. Szkoły i przedszkola.
3. Jednostki samorządu terytorialnego.
4. Rady osiedli.
5. Osoby fizyczne.
6. Firmy.
Program jest skierowany w szczególności do organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego, które wpierają lub zamierzają wspierać uchodźców z Ukrainy.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Inicjatywy w zakresie zdrowia, edukacji i integracji społecznej realizowane na rzecz ukraińskich dzieci i ich opiekunów.
Przykładowe inicjatywy, które mogą uzyskać dofinansowanie:
– wyprawki szkolne,
– wyposażenie miejsc pobytu uchodźców,
– pokrycie kosztów wyżywienie w przedszkolach,
– pokrycie kosztów leczenia.

 

Opis:

Organizatorem programu jest firma Netto Sp. z o.o.
Współorganizatorem i partnerem społecznym programu jest Związek Ukraińców w Polsce.
Fundatorem wsparcia jest Fundacja Salling, należąca do Grupy Salling, największego przedsiębiorstwa w branży handlu detalicznego na duńskim rynku, właściciel m.in. Netto w Polsce.
W ramach programu wsparcie uzyska minimum 100 inicjatyw.
W czasie trwania programu organizatorzy co tydzień wybierają kilka zgłoszeń, które otrzymują finansowanie.

 

Termin składania wniosków: 

30 czerwca 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://sasiedzkapomoc.netto.pl/

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ,,Strażacy w akcji”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (ZOSP RP), Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosiły konkurs pod hasłem „Strażacy w akcji”.

Konkurs jest skierowany do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski i obejmuje dwie kategorie prac: kategorię filmową oraz kategorię literacką.

 

Cele konkursu to:
1. Rozwijanie zainteresowania ochotniczym ruchem strażackim.
2. Popularyzacja wiedzy medialnej i samorządowej.
3. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych.
4. Motywowanie do rozwijania swoich pasji filmowych i literackich.
5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego wizerunku OSP.

Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

 

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych

31 sierpnia 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://zosprp.pl/2022/03/17/konkurs-strazacy-w-akcji/

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sportowa Natura

Celem konkursu jest promocja Lasów Państwowych poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Wnioski o granty mogą składać kluby sportowe. Najwyżej oceniane są wnioski o jak najszerszym zasięgu promocyjnym.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Kluby sportowe, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS lub prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie bądź wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a tym samym posiadające uprawnienia do wystawiania rachunków lub faktur.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Wnioski promujące Lasy Państwowe poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.
Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty.
Przykładowa tematyka:
– promocja obcowania z naturą,
– aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów,
– edukacja leśna i przyrodnicza,
– korzystanie z produktów lasu.

 

Opis:

Organizatorem konkursu są Lasy Państwowe.  
Cel: promocja Lasów Państwowych dotycząca w szczególności promocji obcowania z naturą, aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu terenów leśnych, edukacji leśnej i przyrodniczej społeczeństwa, uprawiania sportu oraz turystyki, a także korzystania z produktów lasu dla codziennych potrzeb.
Najwyżej oceniane są wnioski o jak najszerszym zasięgu promocyjnym.
Wniosek powinien zostać złożony w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną datą realizacji.
Wnioski są rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej organizatora.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.

 

Termin składania wniosków: 

30 września 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Natura od kuchni

Konkurs umożliwia pozyskanie grantów na działania promujące Lasy Państwowe oraz żywność pochodzenia leśnego. Wnioski o wsparcie mogą składać koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW i posiadające możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW i posiadające możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Działania promujące Lasy Państwowe oraz żywność pochodzenia leśnego:
Przykładowe działania:
– organizacja stoiska promocyjnego promującego żywność pochodzenia leśnego wraz z działaniami edukacyjnymi;
– organizacja warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem produktów pochodzenia leśnego;
– organizacja pogadanki dla dzieci w szkole podstawowej nt. prozdrowotnych walorów żywności pochodzenia leśnego;
– organizacja konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę pochodzenia leśnego.

 

Opis:

Organizatorem konkursu „Natura od kuchni – konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych” są Lasy Państwowe. 

Cele:

1. Promocja Lasów Państwowych.

2. Promocja żywności pochodzenia leśnego.

Jedno KGW może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.

Po zakończeniu konkursu organizator planuje zebrać i wydać w publikacji „Dzika kuchnia. Dobre z lasu” – najlepsze regionalne, domowe przepisy wykorzystujące leśne produkty. Wyjątkowa książka kucharska z lokalnymi przepisami wiejskich gospodyń będzie dostępna m.in. w formie darmowego pliku pdf, do pobrania ze strony Lasów Państwowych.

 

Termin składania wniosków: 

30 września 2022

 

Źródło / Więcej informacji:

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 5.000 do 7.000 złotych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające: na wsi, w miastach do 5.000 mieszkańców oraz w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
– na wsi,
– w miastach do 5.000 mieszkańców,
– w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Działalność statutową kół gospodyń wiejskich.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:
1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
4. Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
6. Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Opis:

Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:
1. Wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do 31.12.2022.
2. Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do 31.01.2023.
3. Zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.
4. Przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.

 

Termin składania wniosków: 

do 30 września 2022 lub wcześniejszego wyczerpania środków

 

Źródło / Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/od-1-kwietnia-rusza-nabor-wnioskow-o-pomoc-finansowa-dla-kol-gospodyn-wiejskich

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia

Środki z funduszu przeznaczone są dla OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów, na doposażenie ich w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, hełmy, buty, piły, rękawice itp.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej poszkodowane w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów,

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Doposażenie jednostek OSP w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, hełmy, buty, piły, rękawice itp.

 

Opis:

Dysponentem Funduszu jest Zarząd Wykonawczy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Sprzęt i wyposażenie są, co do zasady, dostarczane w ciągu 24 godzin od wezwania.

 

Termin składania wniosków:

nabór ciągły

 

Źródło / Więcej informacji:

http://www.zosprp.pl/?q=content/regulamin-funduszu-rezerwa-natychmiastowa-sprzetu-i-wyposazenia

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

Program wspiera działania, które:
– popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
– upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
– angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Lokalne, co najmniej trzyosobowe, młodzieżowe grupy nieformalne złożone z aktywistów klimatycznych.
Co najmniej jeden członek grupy musi mieć skończonych 18 lat.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Działalność grupy – np.: organizacja warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc.
Dofinansowanie można uzyskać na działania, które:
– popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
– upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
– angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

 

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie (choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości.
Koszty kwalifikowalne: koszty niezbędne do realizacji działań – np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji, etc.

 

Termin składania wniosków:

nabór ciągły

 

Źródło / Więcej informacji:

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Fundacja Komputronik

Fundacja realizuje cele, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym.

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Osoby fizyczne.
2. Instytucje.
Wsparcie skierowane jest do osób bądź instytucji, które posiadają inspiracje i przynajmniej część zasobów niezbędnych do realizacji celów opisanych we wniosku.
Wnioski o wsparcie w ramach trwającego obecnie naboru mogą składać także obywatele Ukrainy.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Inspirujące i kreatywne pomysły z pogranicza edukacji, technologii i innowacji.
Przy wyborze beneficjentów oceniana jest zgodność wsparcia ze statutem Fundacji, zakresem wskazanych potrzeb oraz stopniem innowacyjności zgłoszonego projektu lub inicjatywy.

 

Opis:

Podmiotem założycielskim Fundacji Komputronik jest firma Komputronik S.A.
Zadaniami priorytetowymi Fundacji jest realizacja celów, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.
Wsparcie charytatywne przyznawane jest na podstawie oceny potencjalnego wpływu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów poszczególnych projektów.
Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym.
Przyznane wsparcie można wykorzystać wyłącznie do realizacji celów zawartych we wniosku o przyznanie wsparcia charytatywnego np. zakup potrzebnego sprzętu.

 

Termin składania wniosków:

nabór ciągły (system kwartalny)

 

Źródło / Więcej informacji:

https://fundacjakomputronik.pl/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Małe projekty „4×3 – prosta sprawa!”

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie małych projektów polsko-niemieckiej współpracy młodzieżowej, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogą otrzymać dotacji według stawek zryczałtowanych.

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Małe projekty polsko-niemieckiej współpracy młodzieżowej, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogą otrzymać dotacji według stawek zryczałtowanych, np.:
– koncerty,
– wystawy,
– publikacje dla młodzieży.
W ramach konkursu można uzyskać granty zarówno na inicjatywy podejmowane przez jedną ze stron, jak i równoległe, a także projekty wspólne, obejmujące np. elementy interakcji online.

 

Opis:

Organizatorem programu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Projekt musi spełniać następujące warunki:
1. Odnosi się bezpośrednio do wymiany młodzieży.
2. Płyną z niego korzyści dla wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.
3. Przynosi organizacji/ szkole wymierne efekty.
4. Popularyzuje ideę wymiany, zarówno poprzez dobór formy, jak i grupy odbiorców.
Dotacji nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:
– ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży;
– z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.
Zakup środków trwałych jest kosztem niekwalifikowalnym.

 

Termin składania wniosków:

nabór ciągły

 

Źródło / Więcej informacji:

https://pnwm.org/dotacja/inne-dotacje

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Fundacja Energa

Fundacja udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Wnioski o dofinansowanie składa się w trybie ciągłym.

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Osoby fizyczne.
2. Organizacje i instytucje, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne (przede wszystkim organizacje pożytku publicznego).

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty związane z jednym z następujących celów statutowych Fundacji:
1. Wspieranie rozwoju publicznych placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej oraz pomocy i opieki społecznej.
2. Wspieranie rozwoju medycznych badań naukowych i wiedzy medycznej.
3. Wspieranie potrzeb osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a także potrzeb materialnych osób fizycznych poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń losowych, w szczególności wywołanych przez siły przyrody czy ruch pojazdów.
4. Wspieranie rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Policji oraz innych służb ratowniczych.
5 Wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój nauki, kultury, oświaty i życia religijnego w Polsce.
6. Wspieranie działań mających na celu upowszechnienie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych.
7. Wspieranie instytucji sprawujących opiekę nad dziełami sztuki, zabytkowymi obiektami architektonicznymi.
8 Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej, a także wspieranie podmiotów zaangażowanych w tego typu działalność.
9. Wspieranie działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie.
10. Wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub borykających się z dysfunkcjami społecznymi.
11. Upowszechnianie wiedzy na temat korzystania z energii elektrycznej, w szczególności kształtowanie postaw sprzyjających efektywności energetycznej oraz stymulowanie zachowań pro oszczędnościowych w Polsce.
Priorytetowo są traktowane wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskich.

 

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja Energa.
Prośby o pomoc kierowane są do Fundacji ENERGA wyłącznie drogą pisemną (list, mail).
W przypadku osób fizycznych rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski, zawierające komplet dokumentów:
a) pismo przewodnie (prośba),
b) umowa zawarta z organizacją, w której podopieczny posiada subkonto lub która użyczy swojego rachunku (nie przekazujemy darowizn na prywatne rachunki bankowe),
c) orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia opisany w liście,
d) podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa nadają zdolność prawną, rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski tych osób, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, w sposób szczególny organizacji pożytku publicznego.
W przypadku, gdy wartość darowizn otrzymanych od Fundacji Energa, w ciągu 5 lat poprzedzających rok otrzymania ostatniej darowizny od Fundacji Energa, przekroczy kwotę 4902 zł, obdarowany jest zobowiązany do zapłaty na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego podatku od darowizny

 

Termin składania wniosków:

nabór ciągły

 

Źródło / Więcej informacji

https://grupa.energa.pl/otoczenie/fundacja

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Dotacje Polskiej Fundacji Narodowej

Wsparcie finansowe mogą uzyskać podmioty posiadające osobowość prawną a w szczególności organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Realizowane projekty muszą dotyczyć działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej lub kulturalnej w zakresie:

1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości.
3. Wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia.
4. Wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
5. Wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Podmioty posiadające osobowość prawną.
W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Polskiej Fundacji Narodowej (PFN).

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Przedsięwzięcia zgodne ze celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej lub kulturalnej w następującym zakresie:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
– upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
– kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
– promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,
– ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– promocji Polonii i Polaków za granicą;
2. Rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości.
3. Wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia.
4. Wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
5. Wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

 

Opis

Organizatorem programu jest Polska Fundacja Narodowa.
Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony co najmniej 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.
Koszty administracyjne mogą wynosić maks. 15 % całkowitego kosztu projektu.
Koszty niekwalifikowalne:
– diety zagranicznych i krajowych podróży służbowych;
– koszty ponoszone przed wypłaceniem dofinansowania;
– koszty poniesione po zakończeniu trwania projektu

 

Termin składania wniosków

nabór ciągły

 

Źródło / Więcej informacji:

https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Fundacja PGE

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na takich obszarach jak: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska oraz sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Wkład własny formalnie nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Osoby prawne i organizacje, które nie posiadają osobowości prawnej.
Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom opieki społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom).
Fundacja nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty i działania beneficjentów powinny być spójne ze strategią PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA i zgodne ze statutem Fundacji PGE.
Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:
– nauka i edukacja,
– lecznictwo i ochrona zdrowia,
– pomoc społeczna,
– działalność ekologiczna i ochrona środowiska,
– sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

 

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej.
Cel: wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.
Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi ok. 4 tygodni.
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich nadesłania przez pracowników Biura Fundacji i Zarząd Fundacji.
Jeżeli wnioskowana kwota przekracza 5.000 euro, wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany również przez Radę Fundacji.

 

Termin składania wniosków

nabór ciągły

 

Źródło / Więcej informacji:

https://www.gkpge.pl/fundacja

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona

Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Jej cele statutowe  obejmują między innymi wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół a także popularyzowania wiedzy bankowej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki, kluby sportowe oraz szkoły i przedszkola.

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Organizacje pozarządowe.
2. Biblioteki.
3. Kluby sportowe.
4. Szkoły i przedszkola.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

1. Akcje pomocy dzieciom – wyjazdy kolonijne i wycieczki.
2. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin. Stypendia są nakierowane przede wszystkim na studia związane z ekonomią, prawem i administracją.
3. Zakup komputerów i pomocy dydaktycznych dla szkół wiejskich oraz szkół w małych miasteczkach.
4. Wsparcie finansowe bibliotek wiejskich oraz bibliotek w małych miasteczkach.
5 Działalność sportowa prowadzona przez małe kluby zlokalizowane najczęściej przy szkołach lub ośrodkach kultury.
6. Akcje dożywiania dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, parafiach oraz różnego rodzaju świetlicach socjoterapeutycznych.
7. Pomoc rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom bezradnym życiowo, a szczególnie młodzieży niepełnosprawnej.
8. Wsparcie państwowych i rodzinnych domów dziecka, organizacji i stowarzyszeń, szkół wiejskich i przedszkoli, parafii, domów samotnych matek oraz hospicjów.
9. W szczególnych przypadkach Fundacja wspiera szpitale, dofinansowując nie tylko zakupy drogiego sprzętu medycznego, ale również działania bezpośrednio służące ochronie zdrowia, ratowaniu życia czy szeroko rozumianej profilaktyce i rehabilitacji.

 

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona.
Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:
– oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
– przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
– popularyzowania wiedzy bankowej,
– niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– ochrony środowiska,
– realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
– upowszechniania kultury.

 

Termin składania wniosków

nabór ciągły

 

Źródło / Więcej informacji:

https://www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/fundacja-banku.html

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Dotacje Fundacji State Street

Fundacja wspiera projekty realizowane w takich kategoriach jak: edukacja, gotowość do pracy, sukces na studiach, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz zatrudnienie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe nie działające dla osiągnięcia zysku.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacje pozarządowe non-profit.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty realizowane w następujących kategoriach:
edukacja,
gotowość do pracy,
sukces na studiach,
kwalifikacje,
doświadczenie zawodowe,
zatrudnienie.

 

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja State Street.
Grantobiorcy muszą posiadać bezpośrednie i udowodnione połączenie z rezultatami wynikającymi z Ramowego Oddziaływania Społecznego – przyczyniać się do ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia wspólnot  poprzez propagowanie ekonomicznej samowystarczalności wśród ludności w niekorzystnej sytuacji w 3 obszarach: edukacji, zatrudnieniu i kwalifikacjach.
Wstępne wnioski o dofinansowanie (“preliminary grant application”) można składać w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim ub włoskim

 

Termin składania wniosków

nabór ciągły

 

Źródło / Więcej informacji:

http://www.statestreet.com/values/social-consciousness/non-profit-grants.html#

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Darowizny Polskiej Spółki Gazownictwa

Darowizny są przyznawane m.in. organizacjom pozarządowym oraz szkołom. Dofinansowanie uzyskują projekty realizujące cele związane z: wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi, sprawami społecznymi, nauką i edukacją, sportem i zdrowym stylem życia, kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego a także ekologią i ochroną środowiska. Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacje pozarządowe, szkoły.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty związane z:
wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi,
sprawami społecznymi. tj. wsparciem osób oraz organizacji, w zakresie pomocy chorym, ubogim itp.,
nauką i edukacją,
sportem i zdrowym stylem życia,
kulturą i sztuką a także ochroną dziedzictwa narodowego,
ekologią i ochroną środowiska.

 

Opis:

Organizatorem programu jest Polska Spółka Gazownictwa.
Wniosek o przyznanie darowizny należy wypełnić na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej organizatora i przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres darowiznyatpsgaz [dot] pl.
Wymagane załączniki do wniosku:
1. Statut bądź inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy.
2. Ksero aktualnego wypisu z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Ewidencji działalności gospodarczej.
3. Stosowne pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań.

 

Termin składania wniosków

nabór ciągły

 

Źródło / Więcej informacji:

https://www.psgaz.pl/darowizny

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Fundacja NEUCA dla Zdrowia

Celem działań donatorów jest dążenie do poprawy zdrowia i związanej z tym jakości życia społeczeństwa. Wnioski o wsparcie mogą składać osoby fizyczne i organizacje pozarządowe nie działające dla osiągnięcia zysku. Fundacja udziela pomocy w formie dotacji lub darowizn rzeczowych (leki, sprzęt medyczny, artykuły higieniczne itp.)

 

Kto może złożyć wniosek ?

Osoby fizyczne i organizacje pozarządowe nie działające dla osiągnięcia zysku.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

1. Poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, w tym farmakoterapii.
2. Poprawa standardów ochrony zdrowia w grupach szczególnej troski i zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak bezrobotni, bezdomni, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, samotne.
3. Pomoc ofiarom wypadków, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.
4. Promocja profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
5. Wsparcie edukacji i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia.

 

Opis

Organizatorem programu jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia.
Cel: dążenie do poprawy zdrowia i związanej z tym jakości życia społeczeństwa. Fundacja działa na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej.
Fundacja udziela pomocy w formie dotacji lub darowizn rzeczowych (leki, sprzęt medyczny, artykuły higieniczne itp.).

 

Termin składania wniosków:

nabór ciągły

 

Źródło / Więcej informacji:

http://fundacjaneuca.pl/

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

RITA – Współfinansowanie

Program ma na celu współfinansowanie wysokiej jakości projektów współpracy międzynarodowej realizowanych wspólnie z partnerami z takich krajów jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina oraz Uzbekistan. Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia jest otrzymanie dotacji na realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych.

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Stowarzyszenia i fundacje.
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty zbieżne pod względem obszaru geograficznego i tematycznego z celami i zakresem działania programu RITA.
Program RITA dotyczy następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.
Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:
– problemy społeczne, socjalne;
– edukacja i wychowanie;
– rozwój przedsiębiorczości;
– dziedzictwo kulturowe;
– rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
– rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
– rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.
Wnioskować można tylko o współfinansowanie tych projektów, które otrzymały już podstawowe dofinansowanie z innego źródła

 

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Cel: współfinansowanie realizacji wysokiej jakości projektów, które otrzymały dotację na realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych.
Na etapie wnioskowania o wkład własny do RITA niezbędna jest decyzja o dofinansowaniu, nie jest wymagana podpisana umowa dotacji z innym donorem ani fizyczne posiadanie środków na koncie.
Dotacja z podstawowego źródła powinna stanowić minimum 50% całego budżetu projektu a dotacja wnioskowana z programu RITA – nie więcej niż 30% budżetu.

 

Termin składania wniosków:

nabór ciągły

 

Źródło / Więcej informacji:

http://programrita.org/wklady-wlasne

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Fundacja PZU – dotacje pozakonkursowe

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych czy też działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Kto może złożyć wniosek ?

1. Organizacje pozarządowe.

2. Instytucje kościelne.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe.

W uzasadnionych przypadkach wnioskować mogą także:

1. Organizacje i instytucje polonijne non-profit.

2. Terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich, pod warunkiem zgody centrali oraz posiadania własnego rachunku bankowego.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

Przedsięwzięcia zgodne ze strategicznymi celami statutowymi Fundacji, realizowane w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Działalności charytatywnej.
3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Ochrony i promocji zdrowia.
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7. Działań na rzecz mniejszości narodowych.
8. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
9. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
11. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
13. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach.
14. Ratownictwa i ochrony ludności.
15. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
16. Promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji.
Projekty powinny charakteryzować się innowacyjnością i trwałością podejmowanych działań.

 

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU.
Jeżeli kwota wnioskowana w trybie pozakonkursowym przekracza 100.000 złotych wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.
Wnioski są rozpatrywane w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia w generatorze wniosków.
Realizowane projekty powinny być możliwe do kontynuowania w przyszłości.
Co do zasady wnioski powinny być składane nie później niż na 40 dni przed przewidzianym dniem rozpoczęcia Projektu.
Aktualnie przyjmowane są wnioski z terminami realizacji nie wcześniejszymi niż marzec 2022. 

 

Termin składania wniosków:

nabór ciągły (wnioski dotyczące projektów z terminami realizacji nie wcześniejszymi niż marzec 2022)

 

Źródło / Więcej informacji:

https://granty.pl/kalendarz/fundacja-pzu-dotacje-pozakonkursowe-2/

 

-----------------------------------------------------------

 

Dotacje konkursowe PZU

Dotacje konkursowe to rodzaj programu własnego Fundacji PZU, skierowanego do fundacji, stowarzyszeń i uczniowskich klubów sportowych, których aktywność jest zgodna z obszarami naszej działalności oraz zakresem określonym w regulaminach poszczególnych konkursów.

 

Fundacja prowadzi trzy konkursy dotacyjne:

Z Fundacją PZU po lekcjach

Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU

Fundacja PZU z Kulturą

 

O dotacje w konkursach mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, realizujące projekty na obszarach wiejskich i w małych miastach, najlepiej znające lokalne problemy. Fakt dostrzegania najistotniejszych potrzeb małych społeczności gwarantuje właściwą realizację zaplanowanych działań.

 

Zgodnie z procedurami, do komisji konkursowej trafiają wnioski, które pomyślnie przejdą weryfikację formalną. Ocenie merytorycznej podlega m.in. innowacyjność, skuteczność projektu, możliwość kontynuacji zmian, budżet, harmonogram i zasięg. Spośród złożonych wniosków wybierane są najciekawsze. Przyznane środki finansowe wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które poprzez swoje zaangażowanie, przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych i niwelowania barier lokalnych.

 

Informacja o terminach naboru wniosków udostępniana jest w „aktualnościach” i regulaminach konkursów.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

 

Jak uzyskać wsparcie

Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe jest złożenie wniosku o dotację on-line przez stronę internetową Fundacji, klikając w przycisk „Złóż wniosek”.

 

Procedura oceniania wniosku składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności oceniamy wniosek pod względem formalnym, jeśli jest wypełniony prawidłowo, przekazujemy go Zarządowi Fundacji PZU. Zarząd analizuje wniosek pod kątem zgodności z celami statutowymi Fundacji PZU, a następnie podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji. Fundacja PZU ceni innowacyjność i trwałość podejmowanych działań, a także możliwość kontynuowania ich w przyszłości.

 

Szczegóły procedury oceniania wniosków opisane są w regulaminach dotacji konkursowych i pozakonkursowych.

 

Organizacja bądź instytucja może ubiegać się o dotację pozakonkursową w dowolnej wysokości. Jeżeli kwota wnioskowana w tym trybie przekracza 100 000 złotych, zgodnie ze Statutem Fundacji PZU, wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.

 

W przypadku konkursów, co roku określane są w regulaminach maksymalne wysokości dotacji, o które można wnioskować.

 

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, organizacja otrzymuje dotację na podstawie umowy, która określa warunki wykorzystania środków przyznanych przez Fundację.

W czasie trwania projektu, organizacja która otrzymała wsparcie finansowe, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji rachunkowej i fotograficznej lub filmowej z działań realizowanych

w ramach projektu. Po zakończeniu projektu, organizacja przedkłada sprawozdanie końcowe, składające się z części merytorycznej, raportu medialnego i sprawozdania finansowego

w terminie określonym w umowie.

 

Źródło / Więcej informacji:

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

Publikacja: dawid