Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Miasta i Gminy Wschowa

Wstęp Deklaracji

Miasto i Gmina Wschowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://gminawschowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.06.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.06.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie
  z takich plików i będą w miarę możliwości osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Żadne z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gminawschowa.pl spełnia wymagania w 89%.

Administracja strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://gminawschowa.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. Dostępności

Koordynatorem ds. Dostępności w Gminie Wschowa jest Iwona Szmagaj, adres poczty elektronicznej iwona [dot] szmagajatwschowa [dot] pl (iwona [dot] szmagajatwschowa [dot] pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 65 540 86 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W Gminie Wschowa powołano także Zespół do spraw dostępności w składzie:
1) Katarzyna Faliszewska - przedstawiciel Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie,
2) Ilona Ratajczak - przedstawiciel Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie,
3) Damian Małecki - przedstawiciel Muzeum Ziemi Wschowskiej,
4) Renata Miaskowska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,
6) Maja Augustyn - przedstawiciel Przedszkola nr 3 we Wschowie,
7) Dorota Śladewska- przedstawiciel Przedszkola nr 5 im. Słoneczne Przedszkole we Wschowie,
8) Maria Kowalczyk - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Siedlnicy,
9) Katarzyna Kosińska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Konradowie,
10) Anna Brzozowska-Wolny - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni,
11) Magdalena Józefiak-Mieżowiec - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lginiu,
12) Katarzyna Pacukiewicz - przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Łysinach,
13) Justyna Barełkowska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie,
14) Aleksandra Zeh-Ratajczak - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie,
15) Karolina Nowak - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła we Wschowie.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksander Ziemek, adres poczty elektronicznej aleksander [dot] ziemekatwschowa [dot] pl (aleksander [dot] ziemekatwschowa [dot] pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 65 540 86 95.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Wschowa mieści się w 2 budynkach:

1)     67-400 Wschowa ul. Rynek 1

 

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • budynek, w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy Wschow jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym,
 • po prawej stronie budynku, stojąc przodem do frontu, wyznaczono stanowisko postojowe dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
 • do budynku prowadzi ogólnodostępne dojście od ul. Rynek,
 • drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, są dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła głównego 1 m.,
 • do budynku prowadzą betonowe schody (3 stopnie), poręcze zamontowane po obu stronach schodów,
 • dzwonek ogólnodostępny z prawej strony drzwi, na wysokości ok.1 m dostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika Urzędu, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
  w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • dostęp na parter i piętra budynku Urzędu uniemożliwia osobom na przykład brak platformy przychodowej lub windy ;
 • na parterze znajduje się jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • na budynku Urzędu brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku.

2)     Plac Zamkowy 3, 67-400 Wschowa

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • budynek, w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy Wschowa jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym,
 • do budynku prowadzi ogólnodostępne dojście od Placu Zamkowego,
 • drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 110  cm,
 • do budynku prowadzą betonowe schody (4 stopnie), poręcze zamontowane po obu stronach schodów,
 • dzwonek ogólnodostępny z prawej strony drzwi, na wysokości ok.1 m dostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika Urzędu, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
  w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • dostęp na parter budynku Urzędu uniemożliwia osobom na przykład brak platformy przychodowej lub windy;
 • na parterze budynku dodatkowo jeden próg przy wejściu do biura zajmowanego przez Straż Miejską oraz 5 schodów do biura zajmowanego przez Referat Podatków
   i Windykacji,
 • na parterze brak przynajmniej 1-ego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych;
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • na budynku Urzędu brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2019 r.poz.1172 i 1495): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miasta i Gminy Wschowa z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz.1824) art.3 pkt 5 ustawy; w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy połaczyć się online z tłumaczem jezyka migowego klikając w link :https://tlumacz.migam.org/wschowa

Publikacja: olek