Biuro Oświaty i Spraw Społecznych

 

Anna Wiśniewska
Dyrektor Biura
 
 
Magdalena Liszatyńska
Stanowisko ds. oświaty
 
Weronika Karolczyk (zastępstwo za Małgorzatę Piekarczyk)
Stanowisko ds. oświaty
 
REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

Jolanta Giżyńska
 Kierownik Referatu Spraw Społecznych
 
 Monika Leisner-Paliwoda
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 
 
Beata Podhajska
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 
 
Mirosław Rotkiewicz
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
 
  
Weronika Zdęga
Stanowisko ds. społecznych
 
 
Bartosz Pojasek
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych
 
 
 
Do zakresu działania pracowników Biura Oświaty i Spraw Społecznych należy w szczególności:
1. w zakresie oświaty:
 1. prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań i kompetencji
  w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych oraz przedszkoli, wynikających
  z Prawa oświatowego,
 2. prowadzenie dokumentacji w zakresie funkcjonowania przedszkoli i szkół niepublicznych,
 3. prowadzenie spraw w zakresie zbierania, przetwarzania, przekazywania zbiorów danych w ramach systemu informacji oświatowej,
 4. prowadzenie spraw w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 a zwłaszcza: prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wybieranie i zatrudnianie dziennych opiekunów oraz prowadzenie wykazu dziennych opiekunów, występowanie z wnioskiem o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych,
 5. zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
 6. przygotowywanie projektów umów na dowozy szkolne oraz uczestnictwo
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowozy szkolne,
 7. rozliczanie dotacji celowej dla niepublicznych żłobków, przedszkoli i szkół,
 8. przygotowywanie sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wschowa,
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku nauki,
 10. koordynacja, monitorowanie realizacji planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Wschowa,
 11.  sporządzanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy oświatowej,
 12.  przygotowywanie wniosków i sprawozdań o udzielenie wsparcia finansowego
  z Programów Rządowych w obszarze oświaty,
 13. przyjmowanie wniosków dot. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dotowanych dla szkół, przygotowanie dokumentacji, przelewów, rozliczeń
  z placówkami i Kuratorem oświaty,
 14. sporządzenie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
 15. przygotowywanie projektów sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
 16. przygotowywanie sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych,
 17. przygotowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wschowa,
 18. rozliczanie dotacji celowej dla niepublicznych przedszkoli, żłobków i szkół,
 19. przygotowywanie sprawozdania z wyliczenia średniej wysokości 5% odpisu na jednego nauczyciela w Gminie Wschowa,
 20. prowadzenie rejestru urlopów dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkoli,
 21. przygotowywanie sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 22. koordynacja delegacji dyrektorów szkół i przedszkoli,
 23. przyjmowanie i weryfikacja wniosków dot. zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przygotowywanie dokumentacji (decyzje, zaświadczenia, zestawienia, przelewy, rozliczenia z Kuratorem oświaty. Tworzenie bazy danych,
 24. przyjmowanie i weryfikacja wniosków dot. pomocy materialnej dla uczniów
  (stypendia i zasiłki szkolne), przygotowywanie dokumentacji (decyzje, zestawienia, przelewy, rozliczenia z Kuratorem oświaty),
 25. przygotowanie oraz przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
2. w zakresie spraw społecznych:
a)prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, a w szczególności:
 • prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,
 • prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności,
 • wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zameldowań i wymeldowań,
 • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, zaświadczeń i poświadczeń w sprawach rentowych i związanych z zatrudnieniem poza granicami Polski,
 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa wykazów poborowych, przedpoborowych, dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 • nadawanie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej,
 • załatwianie pozostałych spraw obywateli wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • wydawanie, wymiana i kasowanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji ewidencyjnej,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
b) wykonywanie zadań związanych z wydawaniem decyzji dotyczących organizowania imprez masowych, zbiórek, zgromadzeń,
c) wydawanie zezwoleń na krajowe zarobkowe regularne i nieregularne przewozy osób samochodami nie będącymi taksówkami na liniach obejmujących zasięgiem wyłącznie Gminę oraz na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
d) w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 • współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych w zakresie utrzymania tych jednostek w gotowości bojowej,
 • koordynowanie systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • rozliczanie zużycia paliwa przez jednostki ochotniczych straży pożarnych,
 • współpraca z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP,
 • współpraca z Państwową Strażą Pożarną,
e) spisywanie zeznań świadków,
f) w zakresie funduszu sołeckiego - kontrola procedury określenia przez zebranie wiejskie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego i złożenia wniosku w tej sprawie,
g)udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych.
h) współpraca z sektorem pozarządowym:
 • opracowywanie rocznych planów współpracy,
 • realizacja i koordynacja czynności związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla organizacji pozarządowych ujętych w rocznych programach współpracy i budżecie Gminy,
i) wykonywanie zadań z zakresu kultury:
 • na wspieraniu i promocji inicjatyw kulturalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
 • organizacja, tworzenie, likwidacja placówek kultury,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
 • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,
j) wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
 • propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie
  w rozwoju wychowania fizycznego dzieci j młodzieży w szkole,
 • koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
 • opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
k) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalanie opłat za zezwolenia,
w tym:
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży,
 • wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • naliczanie opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie decyzji o odmowie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
l) wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zgodnie z przepisami prawa, w szczególności współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz funkcjonowaniu szkolnej służby zdrowia,
m) współpraca z sołtysami, radami sołeckimi oraz sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem świetlic wiejskich,
n) organizacja wyborów do organów samorządów wiejskich,
o) opracowanie i realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, działania na rzecz tworzenia i wyznaczania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania problemów alkoholowych,
p) opiniowanie regulaminów działań podejmowanych przez stowarzyszenia.
Do pobrania: 
PDF icon wniosek_o_wpis_do_ceidg.pdf (89.47 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zalacznik_do_ceidg_-_popr.pdf (0.59 MB)
Pobierz PDF
PDF icon instrukcja_ceidg.pdf (0.5 MB)
Pobierz PDF
Microsoft Office document icon wniosek_mlodociani.doc (36.35 kB)
Pobierz PDF
Plik nowy-wniosek-styp-szk-2019_0.docx (30.11 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zgloszenie_pobytu_stalego.pdf (0.65 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf (0.63 MB)
Pobierz PDF

Publikacja: s.ps