Biuro Oświaty i Spraw Społecznych

Biuro Oświaty i Spraw Społecznych

Anna Wiśniewska - dyrektor biuratelefon: 65 540 86 03

Do zadań Biura Oświaty i Spraw Społecznych należy:

1.    prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, a w szczególności:
1)    prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,
2)    prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności,
3)    prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w sprawach meldunkowych,
4)    wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zameldowań i wymeldowań,
5)    wydawanie poświadczeń zamieszkania, zaświadczeń i poświadczeń w sprawach rentowych i związanych z zatrudnieniem poza granicami Polski,
6)    współdziałanie z USC, urzędami gmin, organami policji i wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej, a także w związku z wystawianiem dokumentu tożsamości,
7)    sporządzanie wymaganych przepisami prawa wykazów poborowych, przedpoborowych, dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
8)    nadawanie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej,
9)    załatwianie pozostałych spraw obywateli wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
10)  wydawanie, wymiana i kasowanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
11)  prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji ewidencyjnej,
12)  prowadzenie spraw z zakresu spisu ludności i mieszkań;

2.    wykonywanie zadań związanych z wydawaniem decyzji dotyczących organizowania imprez masowych, zbiórek, zgromadzeń;

3.    wydawanie zezwoleń na krajowe zarobkowe regularne i nieregularne przewozy osób samochodami nie będącymi taksówkami na liniach obejmujących zasięgiem wyłącznie Gminę oraz na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;

4.    w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1)    współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych w zakresie utrzymania tych jednostek w gotowości bojowej,
2)    koordynowanie systemu ratowniczo-gaśniczego,
3)    rozliczanie zużycia paliwa przez jednostki ochotniczych straży pożarnych,
4)    współpraca z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP,
5)    współpraca z Państwową Strażą Pożarną;

5.    spisywanie zeznań świadków;

6.    w zakresie funduszu sołeckiego - kontrola procedury określenia przez zebranie wiejskie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego i złożenia wniosku w tej sprawie;

7.    udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych.

8.    wykonywanie zadań z zakresu edukacji publicznej:
1)    zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz wykonywanie zadań organu prowadzącego w zakresu spraw finansowych i administracyjnych, w oparciu o przepisy prawne określające jego kompetencje,
2)    nadzór nad prawidłowym sporządzaniem projektów organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych,
3)    zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych jednostek oświatowych w Gminie,
4)    przygotowywanie postępowań związanych z powoływaniem dyrektorów oraz powierzaniem stanowisk dyrektorów,
5)    współpraca z komisją merytoryczną Rady, związkami zawodowymi pracowników oświaty oraz organizacjami i instytucjami działającymi w sferze oświaty,
6)    współpraca z kuratorium oświaty,
7)    organizowanie narad z dyrektorami jednostek oświatowych,
8)    przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen z zakresu oświaty,
9)    uczestnictwo w procesie uchylania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny sprzecznych z prawem uchwał rady pedagogicznej,
10)    wydawanie zezwoleń na założenie publicznych przedszkoli i szkół przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu publicznego lub przez osoby fizyczne,
11)    dokonywanie lub odmowa wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
12)    prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych oraz nadawanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
13)    realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych,
14)    organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli oraz realizowanie zadań związanych z refundacją kosztów przejazdu do i ze szkół uczniów niepełnosprawnych,
15)    kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy,
16)    prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

 9.    wykonywanie zadań z zakresu kultury:
1)    na wspieraniu i promocji inicjatyw kulturalnych,
2)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
3)    organizacja, tworzenie, likwidacja placówek kultury,
4)    prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
5)    przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,

10.    wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
1)    propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkole,
2)    koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
3)    opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;

11.    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalanie opłat za zezwolenia, w tym:
1)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży,
2)    wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3)    naliczanie opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4)    przygotowywanie decyzji o odmowie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5)    prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

12.    wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zgodnie z przepisami prawa, w szczególności współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz funkcjonowaniu szkolnej służby zdrowia;

13.    współpraca z Sołtysami, Radami Sołeckimi oraz sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem świetlic wiejskich;

14.    organizacja wyborów do organów samorządów wiejskich;

15.    prowadzenie spraw wojskowych, z zakresu zarządzania kryzysowego i OC oraz obronnych:
1)    w zakresie powszechnego obowiązku obrony:
a)    organizacja i prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
b)    wzywanie i egzekwowanie stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej przed komisją lekarską i komisją kwalifikacyjną,
c)    współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
2)    w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
a)    organizowanie prac i prowadzenie dokumentacji (w tym dokumentacji zespołu zarządzania kryzysowego),
b)    planowanie i koordynacja działalności dotyczącej obrony cywilnej,
c)    opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Gminy, koordynacja i nadzór nad opracowywaniem planów w jednostkach organizacyjnych Gminy,
d)    organizacja i prowadzenie szkolenia obronnego organów kierowania, kadry kierowniczej, członków formacji OC,
e)    przygotowanie i zapewnienie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń na terenie Gminy,
f)    nadzór i koordynacja w zakresie opracowywania planów ewakuacji ludności oraz prowadzenia akcji ratunkowej na terenie miasta,
g)    planowanie zaopatrzenia w sprzęt formacji OC oraz ludności,
h)    planowanie środków finansowych na cele obrony cywilnej,
i)    współdziałanie w prowadzeniu akcji ratowniczych w zakresie zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych,
j)    prowadzenie akcji kurierskiej,
k)    współdziałanie w zakresie wykonania prac zabezpieczających, organizowanie drużyn ratowniczych, zarządzanie ewakuacji ludności,
l)    prowadzenie magazynu OC w UMiG Wschowa oraz magazynu przeciwpowodziowego Gminy;
3)    organizacja Systemu Kierowania Obronnością – planowanie obronne, organizacja Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
4)    planowanie przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia – organizacja zastępczych miejsc szpitalnych,
5)    planowanie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie Gminy Wschowa,
6)    prowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju – wydawanie decyzji;
7)    opracowanie i realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
8)    działania na rzecz tworzenia i wyznaczania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania problemów alkoholowych;

Biuro przy znakowaniu dokumentów używa symbolu BS

 

Publikacja: s.ps