Biuro Inwestycji i Infrastruktury

 

Patrycja Sobczuk
Dyrektor Biura
 
Marian Szarejko
Stanowisko ds. iwestycji
 
Grzegorz Panfiło
Stanowisko ds. infrastruktury
 
Szymon Polaczek
Stanowisko ds. inwestycji
tel. 65 540 86 62 
 
Agnieszka Fogt
Stanowisko ds. infrastruktury
 
Do zadań Biura Inwestycji i Infrastruktury należy w szczególności:
 1. opracowywanie planów rocznych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych
  w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gminy,
 2. koordynowanie i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych,
 3. koordynowanie działań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie kluczowych inwestycji i przedsięwzięć, współpraca w przygotowywaniu projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych oraz współpraca z jednostkami zewnętrznymi,
 4. obsługiwanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych i remontów, w tym:
 • nadzór oraz bieżąca kontrola rzeczowo—finansowa wydatków na inwestycje,
 • ustalanie zakresu opracowań projektowych, niezbędnych do realizacji zadań
  w poszczególnych latach,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów wykonawców prac projektowych, ekspertyz, wytyczeń geodezyjnych oraz innych do wartości zamówienia niewymagającego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie umów na wykonanie prac projektowych, ekspertyz, opracowań geodezyjnych i innych do wartości zamówienia nie wymagającego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczanie,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia postępowań
   w trybie zamówień publicznych w tym zawarcia umów na usługi/dostawy i roboty budowlane w zakresie prac prowadzonych przez biuro,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania inwestycji do realizacji,
 • przygotowywanie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów przewidzianych pod inwestycje, niezbędnych dla właściwej realizacji inwestycji,
 • przeprowadzanie negocjacji w sprawach dotyczących wejścia w teren w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w spełnieniu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji,
 • udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności dokumentacji i uzgodnień,
 • organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami,
 • bieżąca kontrola zgodności prowadzonych inwestycji z harmonogramami oraz dokumentacją techniczną inwestycji,
 • przygotowywanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych,
 •  udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz nadzorowanie zgodności zgłaszanych do odbioru robót z warunkami umowy,
 • Przeglądy gwarancyjne zrealizowanych zadań,
 • załatwianie sporów związanych z realizacją inwestycji w terenie,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji przeprowadzonych inwestycji, 
 • koordynacja rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych,
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań ze stanu przygotowania
  i realizacji inwestycji,
 • rozliczanie rzeczowo-finansowe zadań realizowanych w zakresie procesów inwestycyjnych.
5. Wykonywanie zadań w zakresie administrowania infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i infrastruktury technicznej:
 • bieżąca kontrola stanu nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów, ciągów komunikacyjnych oraz realizacja ich bieżącej konserwacji, napraw cząstkowych
  i remontów,
 • kontrola okresowa drogowych obiektów pozostających we władaniu Gminy oraz realizacja bieżącej konserwacji, napraw i remontów,
 • kontrola widoczności na przejazdach kolejowych,
 • utrzymanie oznakowania dróg gminnych (pionowego, poziomego, nazw ulic),
 • wykonywanie analiz ruchu drogowego i przeprowadzanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych w celu poprawy komunikacji i bezpieczeństwa ruchu, rozliczanie zadań, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • zatwierdzanie i uzgadnianie projektów zmiany organizacji ruchu,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
 • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych oraz kontrola sposobu i jakości robót związanych z przywracaniem pasa do stanu pierwotnego,
 • uzgadnianie przebiegu infrastruktury technicznej w drogach gminnych publicznych
  i drogach wewnętrznych stanowiących własność gminy,
 • naliczanie opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń nie związanych     z funkcjonowaniem drogi,
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie dróg gminnych,
 • wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków-komunikacja zbiorowa,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej,
 • wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
 • uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
 • kontrola stanu oświetlenia będącego własnością Gminy Wschowa oraz realizacja bieżącej konserwacji, napraw i remontów,
 • przygotowywanie do zawarcia umów z wykonawcami o wykonanie napraw oświetlenia będącego własnością Gminy Wschowa,
 • zgłaszanie awarii oświetlenia należącego do Enea za pomocą platformy zgłoszeniowej,
 •  występowanie w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień umowy zawartej z ENEA S.A. na wykonanie usługi oświetleniowej,
 • przygotowywanie wniosków o warunki przyłączenia do sieci,
 • nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej gminy, koordynowanie działań w zakresie prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, cieplnych, gazowniczych oraz telekomunikacyjnych,
 • załatwianie sporów związanych z realizacją zadań biura w terenie.
 • opracowywanie planów inwestycyjnych gminy w zakresie rozbudowy sieci infrastrukturalnych podległych gminie,
 • koordynowanie i uzgadnianie planów inwestycyjnych i remontowych zarządców sieci infrastrukturalnych,
 • wydawanie decyzji nakazujących właścicielom nieruchomości wykonanie obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i nadzór nad ich wykonaniem,
 • współpraca z zarządcami sieci infrastrukturalnych w zakresie bieżącego utrzymania sieci na terenie gminy,
 • podejmowanie działań w zakresie usuwania bieżących awarii sieci.
 • udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,
 • rozliczanie rzeczowo-finansowe zadań realizowanych w zakresie infrastruktury drogowej i technicznej.

Publikacja: s.ps