Biuro Inwestycji i Infrastruktury

Biuro Inwestycji i Infrastruktury:

p.o. Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury: Patrycja Sobczuk, telefon: 65 540 86 62

pracownicy:

Marian Szarejko, telefon: 65 540 86 44

Szymon Polaczektelefon: 65 540 86 62,

Grzegorz Panfiło, telefon: 65 540 86 62

Do zadań Biura Inwestycji i Infrastruktury należy:

1.    opracowywanie planów rocznych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gminy;

2.    koordynowanie i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych;

3.    koordynacja działań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie kluczowych inwestycji i przedsięwzięć, współpraca w przygotowywaniu projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych oraz współpraca z jednostkami zewnętrznymi;

4.    obsługiwanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych i remontów, w tym:
1)    nadzór oraz bieżąca kontrola rzeczowo–finansowa wydatków na inwestycje,
2)    ustalenie zakresu opracowań projektowych, niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach,
3)    przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów wykonawców prac projektowych, ekspertyz, wydzieleń geodezyjnych oraz innych,
4)    przygotowywanie do zawarcia umów z wykonawcami o wykonanie prac projektowych, ekspertyz, opracowań geodezyjnych i innych, egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczanie,
5)    uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania inwestycji do realizacji,
6)    przygotowywanie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów przewidzianych pod inwestycje, niezbędnych dla właściwej realizacji inwestycji,
7)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu  oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w spełnieniu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji,
8)    udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności dokumentacji i uzgodnień,
9)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań ze stanu przygotowania i realizacji inwestycji,
10)    bieżąca kontrola zgodności prowadzonych inwestycji z harmonogramami oraz dokumentacją techniczną inwestycji,
11)    kompletowanie i przechowywanie dokumentacji przeprowadzonych inwestycji,
12)    przygotowywanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych,
13)    udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz nadzorowanie zgodności zgłaszanych do odbioru robót z warunkami umowy,
14)    koordynacja rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych,
15)    załatwianie sporów związanych z realizacją inwestycji w terenie,
16)    przeprowadzanie negocjacji w sprawach dotyczących wejścia w teren w zakresie prowadzonych inwestycji,
17)    przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej związanej z zawieraniem umów na realizację inwestycji i remontów,
18)    organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami,
19)    dokonywanie rozliczeń realizowanych zadań;

5.    wykonywanie zadań w zakresie administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów i mostów, w tym:
1)    bieżąca kontrola stanu nawierzchni ulic, chodników, placów, ciągów komunikacyjnych oraz realizacja ich bieżącej konserwacji, napraw cząstkowych i remontów,
2)    bieżąca kontrola stanu obiektów mostowych oraz realizacja ich bieżącej konserwacji, napraw cząstkowych i remontów,
3)    utrzymanie oznakowania dróg gminnych (pionowego, poziomego, nazw ulic),
4)    wykonywanie analiz ruchu drogowego i przeprowadzanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych w celu poprawy komunikacji i bezpieczeństwa ruchu, rozliczanie zadań, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
5)    zatwierdzanie i uzgadnianie projektów zmiany organizacji ruchu,
6)    prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
7)    wydawanie decyzji nakazujących właścicielom nieruchomości wykonanie obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i nadzór nad ich wykonaniem,
8)    kontrole okresowe obiektów pozostających we władaniu Gminy,
9)    przygotowanie remontów obiektów gminnych;
10)    udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,
11)    nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej gminy, koordynowanie działań w zakresie prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, cieplnych, gazowniczych oraz telekomunikacyjnych,
12)    załatwianie sporów związanych z realizacją zadań działu w terenie;

6.    wykonywanie zadań w zakresie infrastruktury technicznej w tym:
1)    opracowywanie planów inwestycyjnych gminy w zakresie rozbudowy sieci infrastrukturalnych podległych gminie
2)    koordynowanie i uzgadnianie planów inwestycyjnych i remontowych zarządców sieci infrastrukturalnych  
3)    współpraca z zarządcami sieci infrastrukturalnych w zakresie bieżącego utrzymania sieci na terenie gminy
4)    podejmowanie działań w zakresie usuwania bieżących awarii sieci

Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu BI

Publikacja: s.ps