Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

 

Joanna Kołodziej
Dyrektor Biura 
 
 
Agnieszka Dziekańska
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
 
 
Magdalena Fórmanowska
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
 
 
Anna Polaczek
Stanowisko ds. geodezji
 
  
Katarzyna Lorych
Stanowisko ds. nieruchomości
 Adrianna Maśląka
Stanowisko ds. nieruchomości
 
 
Anna Małecka (zastępstwo za Agnieszkę Wtykło)
Stanowisko ds. planowania środowiskowego
 
Magdalena Masłowska
Pomoc administracyjna
 
 
Do zadań Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości należy w szczególności:
1. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej:
 1. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studium uwarunkowań
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania, ich zmian oraz oceny ich realizacji,
 2. prowadzenie aktualizowanego rejestru studium i planów przestrzennych, gromadzenie dokumentacji planistycznych dotyczących tych opracowań oraz odpowiednie przechowywanie planów przestrzennych i studium - również uchylonych i nieobowiązujących,
 3. prowadzenie rejestru wniosków o opracowanie lub zmianę studium i planów przestrzennych oraz ich analiza,
 4. opracowywanie i aktualizowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w oparciu o strategię rozwoju Gminy,
 5. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów przestrzennych i studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i ich zmiany, odmowie ustalenia warunków zabudowy, przeniesieniu decyzji na inny podmiot oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych
  z roszczeniami finansowymi wynikającymi z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości i opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
  z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany - renta planistyczna),
 8. wydawanie opinii urbanistycznych dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych,
 9. opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych, wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu, zarządu
   i użytkowania wieczystego,
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, ich zmiany, odmowy wydania decyzji, przeniesieniu decyzji na inny podmiot oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 11. wydawanie opinii w sprawie wydobywania na potrzeby organu koncesyjnego,
 12. wydawanie opinii dotyczących prac geologicznych i górniczych,
 13. opiniowanie planu ruchu zakładu.
2. wykonywanie zadań z zakresu geodezji:
 1. prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości:
 • przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
 • analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej,
 • orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
 • przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądów,
 • analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalno-prawnym i częściowo technicznym,
 • wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów.
 1. prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości:
 • prowadzenie rejestru budynków i dyżurnej mapy z przejściem do systemu komputerowego.
 • wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów.
 • przygotowywanie uchwał i prowadzenie spraw z zakresu nadawania i zmian
  w nazewnictwie ulic.
 1. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich,
 2. prowadzenie spraw z zakresu scaleń i wymiany gruntów,
 3. prowadzenie spraw dotyczących obiektów fizjograficznych,
 4. regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych.
3. wykonywanie zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami:
 1. przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy,
 2. wykonywanie prawa pierwokupu przez Gminę,
 3. prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego gruntów, w tym przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 4. przygotowanie rozstrzygnięć administracyjnych związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 5. tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
 6. prowadzenie analizy wykorzystania mienia komunalnego nieruchomego
  i przedstawianie propozycji jego wykorzystania,
 7. przygotowywanie i przeprowadzanie procedury sprzedaży oraz organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych
  i niezabudowanych,
 8. organizowanie prac komisji do spraw sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
 9. prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 10. prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne przez Gminę Wschowa,
 11. prowadzenie spraw związanych z zasiedzeniem gruntów,
 12. obciążanie nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu.
4. prowadzenie Gminnej ewidencji zabytków,
5. nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych i użytkowych Gminy,
6. zatwierdzanie lokalizacji i projektów reklam, szyldów, kolorystyki elewacji oraz innych elementów architektury i urbanistyki związanych z estetyzacją miasta,
7. prowadzenie spraw związanych ze wznoszeniem nowych pomników.

 

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH ZAKUPEM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH:
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, informuje że zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018.2204) nieruchomości gminne mogą być przedmiotem obrotu. Natomiast zgodnie z Zarządzeniem nr

200/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 12.09.2019 r. została ustalona poniższa procedura zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Wschowa.

(poniżej procedura)

 

 

Do pobrania: 
PDF icon wniosek_warunki_zabudowy.pdf (0.39 MB)
Pobierz PDF
Microsoft Office document icon pelnomocnictwo.doc (29.7 kB)
Pobierz PDF
Microsoft Office document icon karta_uslug-_sprzedaz_uw.doc (45.06 kB)
Pobierz PDF

Publikacja: s.ps