Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:

Joanna Kołodziej - dyrektor biuratelefon: 65 540 86 21

pracownicy:

Sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym: 

Agnieszka Dziekańska, telefon: 65 540 86 34

Magdalena Fórmanowskatelefon 65 540 86 34

Spawy związane z gospodarką nieruchomościami oraz użytkowaniem wieczystym:

Anna Staniszewskatelefon: 65 540 86 19

Katarzyna Lorych, telefon: 65 540 86 19

Adrianna Maśląka, telefon 65 540 86 20,

Sprawy związane z deceyzjami środowiskowymi

Agnieszka Wtykło, telefon: 65 540 86 34

 

Do zadań Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości należy:

1.    wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej:
1)    prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania, ich zmian oraz oceny ich realizacji,
2)    prowadzenie rejestru obowiązujących i nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3)    sporządzanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4)    prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich,
5)    opracowywanie i aktualizowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w oparciu o strategię rozwoju Gminy,
6)    wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, odmowie ustalenia warunków zabudowy, przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby w zakresie określonym w ustawie, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i w uzgodnieniu z instytucjami wymienionymi w ustawie,
7)    wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
8)    prowadzenie rejestrów wydanych decyzji,
9)    opiniowanie:
a)    projektów podziałów geodezyjnych   
b)    wykazu  nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży,  dzierżawy i najmu, zarządu i użytkowania wieczystego
10)    nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych i użytkowych Gminy,
11)    ochrona i ewidencja dóbr kultury w tym zabytków,
12)    prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników,
13)    przygotowywanie wniosków i uchwał w sprawie określenia parków i terenów zielonych;

2.    wykonywanie zadań z zakresu geodezji:
1)    prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości:
a)    przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
b)    analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej,
c)    orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
d)    przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądów,
e)    analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalno-prawnym i częściowo technicznym,
f)    wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów,
2)    prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości:
a)    prowadzenie rejestru budynków i dyżurnej mapy z przejściem do systemu komputerowego,
b)    wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów,
c)    przygotowywanie uchwał i prowadzenie spraw z zakresu nadawania i zmian w nazewnictwie ulic;

3.    wykonywanie zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami:
1)    przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy,
2)    kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów,
3)    tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
4)    prowadzenie spraw z zakresu scaleń i wymiany gruntów,
5)    prowadzenie analizy wykorzystania mienia komunalnego nieruchomego i przedstawianie propozycji jego wykorzystania,
6)    wykonywanie zadań z zakresu ewidencji gruntów i budynków
7)    organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych niezabudowanych,
8)    organizowanie prac komisji do spraw sprzedaży nieruchomości gminnych niezabudowanych,
9)    prowadzenie ewidencji sprzedaży,
10)    prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniami;

4.    zatwierdzanie lokalizacji i projektów reklam, szyldów, kolorystyki elewacji oraz innych elementów architektury i urbanistyki związanych z estetyzacją miasta;

5.    współpraca w zakresie ochrony i renowacji obiektów zabytkowych.

Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu BN

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

•    W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716)  i z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

•    Zgodnie z art.1 ust.2 ww. ustawy przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłączenie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków.

•    Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie jest konieczne składanie wniosku o wydanie zaświadczenia. Burmistrz wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 30 dni (w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej) lub w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

•    Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków jak i wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydawane przez burmistrza.
Natomiast gdy przy przekształceniu udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu, który związany jest z odrębną własnością lokalu, wpis prawa własności i roszczenia zostanie ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.

•    Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata ta będzie wnoszona przez okres 20 lat od daty przekształcenia z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia na pisemny wniosek właściciela.

•    Ww. oplata przekształceniowa powinna być wnoszona w terminie do 31 marca każdego roku.

•    Opłatę należną za rok 2019 należy wnieść w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.

•    Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji dokonuje się z urzędu, albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściwy organ zawiadamia właściciela nieruchomości. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.

Bonifikata ustawowa wynikająca z art. 9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (DZ. U. z 2019 r. poz. 916).

Ustawodawca w znowelizowanych przepisach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności dokonanych zmianą przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomościami przyznał możliwość uzyskania 99% bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia. Przedmiotowa bonifikata udzielana jest na wniosek i po spełnieniu niżej wymienionych przesłanek do jej przyznania zawartych w art. 9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (DZ. U. z 2019 r. poz. 916).

Zgodnie z art. 9a ww. ustawywłaściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub   znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób.

    Orzeczenie stopnia niepełnosprawności następuje na podstawie decyzji administracyjnej powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.).

    Członkami rodziny wielodzietnej są: rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; małżonek rodzica; dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawie z dn. 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kartę dużej rodziny przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752).

      Prawo do świadczeń ustala organ rentowy w formie decyzji.

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752).

    O uprawnieniach wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub osoby przez niego upoważnione, na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby.

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Do wniosku o udzielenie 99% bonifikaty należy dołączyć stosowne dokumenty umożliwiające zweryfikowanie spełnienia przez wnioskodawcę przesłanki do otrzymania wnioskowanej bonifikaty.

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH ZAKUPEM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH:
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, informuje że zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018.2204) nieruchomości gminne mogą być przedmiotem obrotu. Natomiast zgodnie z Zarządzeniem nr

200/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 12.09.2019 r. została ustalona poniższa procedura zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Wschowa.

(poniżej procedura)

 

 

Do pobrania: 
Plik wniosek_icp.docx (14.75 kB)

Publikacja: s.ps