Biuro Gospodarki Komunalnej i Środowiska

 

Mirosław Mocek
Stanowisko ds. remontów i budownictwa
tel. 65 540 86 14 
 
Agnieszka Strząbała
Stanowisko ds. dzierżaw i nieruchomości
 
Irmina Janowska
Stanowisko ds. środowiska i rolnictwa
  
Agnieszka Jaworska (zastępstwo za Anitę Solarczyk)
Stanowisko ds. środowiska i rolnictwa
 
Marzanna Gałecka
Stanowisko ds. sprzedazy nieruchomości
 
Małgorzata Łabędzka
Stanowisko ds. nieruchomości
 
Dorota Bernacka-Wołek
Stanowisko ds. gospodarki lokalowej
 
Justyna Dereń
Stanowisko ds. gospodarki lokalowej
 
 
Do zadań Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska należy w szczególności:
1. realizowanie zadań w zakresie gospodarowania gminnymi lokalami w tym mieszkalnymi i socjalnymi, a zwłaszcza:
 1. prowadzenie rejestru budynków mienia komunalnego,
 2. przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy gruntów i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, przetargów, trwałego zarządu,
 1. sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,
 2. kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów
  i nieruchomości,
 3. przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,
 4. organizowanie przetargów na sprzedaż lokali oraz pomieszczeń i gruntów do nich przynależnych oraz sprzedaż gruntów przyległych do wspólnot mieszkaniowych (podwórek),
 5. gospodarowanie gminnymi budynkami nie oddanymi w użytkowanie i najem,
 6. nadzór nad prawidłową eksploatacją budynków gminnych podlegających umowom najmu, w tym kontrola wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych,
 7. organizowanie prac komisji do spraw sprzedaży mienia gminnego,
 8. naliczanie czynszu, dokonywanie waloryzacji, informowanie o wysokości czynszu zgodnie z zapisami umowy,
 9. prowadzenie ewidencji sprzedaży,
       2. wykonywanie zadań z zakresu ewidencji budynków gminnych przeznaczonych do najmu,
       3. prowadzenie nadzoru nad działalnością wspólnot gruntowych,
      4. prowadzenie spraw polityki mieszkaniowej Gminy:
 1. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,      
 2. najem komunalnych lokali mieszkalnych oraz współpraca z zarządcą budynków i lokali komunalnych,
 3. sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych,
 4. nadzór nad eksploatacją gminnych zasobów mieszkaniowych, użytkowych i budynków,
 5. reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
5.prowadzenie spraw z zakresu:
                  a) dbałości o ochronę wód,
                  b) opiniowanie warunków korzystania z wód dorzecza,
                  c) zarządzanie ograniczenia poboru wody,
                  d) prowadzenie spraw związanych ze śródlądową gospodarką rybacką,
                  e) opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych,
                  f) prowadzenie spraw związanych ze spółkami wodnymi,
6. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i przyrody:
a) kontrola realizacji przepisów o ochronie środowiska,
b) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków ekologicznych środowiska,
c) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, krzewów oraz karanie za samowolę w tym zakresie,
d) prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz rejestr decyzji dot. zezwolenia na wycinkę drzew,
e) określanie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie i ich realizacja,
f) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
g) wyznaczanie obszarów chronionych,
h) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,
i) opracowywanie programów ochrony środowiska w gminie,
j) prowadzenie spraw administracyjnych związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy,
k) nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej, małej architektury i pomników,
l) nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego,
m) przygotowywanie wniosków i uchwał w sprawie określenia parków i terenów zielonych,
n) prowadzenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
7. prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa i leśnictwa:
a) realizacja ustawy o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,
b) nadzór nad przestrzeganiem prawa łowieckiego (przyjmowanie informacji o planach łowieckich),
c) aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych,
d) nadzór nad gospodarką leśną w lasach gminnych,
e) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,
f) zapewnienie opieki bezdomnym porzuconym zwierzętom, wyłapywanie ich|
przekazywanie do schroniska,
g) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ujętych w wykazie psów ras agresywnych,
8. administrowanie lokalnymi targowiskami,
9. prowadzenie spraw z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie,
10. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrola opróżniania zbiorników,
11. udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,
12. prowadzenie spraw związanych z czasowym zajęciem terenu, użyczeniem i użytkowaniem nieruchomości gruntowych,
prowadzenie spraw w zakresie ochrony i renowacji obiektów zabytkowych (dotacje na zabytki).
Do pobrania: 
Microsoft Office document icon upowaznienie.doc (26.11 kB)

Publikacja: s.ps