Biuro Gospodarki Komunalnej i Środowiska

 

Piotr Kisielewski
Stanowisko ds. remontów i budownictwa
 
 
Agnieszka Strząbała
Stanowisko ds. dzierżaw i nieruchomości
 
 
Marzanna Gałecka
Stanowisko ds. sprzedaży nieruchomości
 
 
Małgorzata Łabędzka
Stanowisko ds. nieruchomości
 
 
Dorota Bernacka-Wołek
Stanowisko ds. gospodarki lokalowej
 
 
Joanna Owsianna
Stanowisko ds. gospodarki lokalowej
 
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Agnieszka Fogt
Kierownik Referatu
 
Natalia Haller (zastępstwo za Anitę Solarczyk)
Stanowisko ds. środowiska i rolnictwa
 
Anna Małecka
Stanowisko ds. środowiska i rolnictwa
 
 

Do zadań Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska należy w szczególności:

1) realizowanie zadań w zakresie gospodarowania gminnymi lokalami w tym mieszkalnymi i socjalnymi, a zwłaszcza:

a)   prowadzenie rejestru budynków mienia komunalnego,

b)   przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy gruntów i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, przetargów, trwałego zarządu,

c)   sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,

d)   kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów
i nieruchomości,

e)   przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,

f)    organizowanie przetargów na sprzedaż lokali oraz pomieszczeń i gruntów do nich przynależnych oraz sprzedaż gruntów przyległych do wspólnot mieszkaniowych (podwórek),

g)   gospodarowanie gminnymi budynkami nie oddanymi w użytkowanie i najem,

h)   nadzór nad prawidłową eksploatacją budynków gminnych podlegających umowom najmu, w tym kontrola wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych,

i)    organizowanie prac komisji do spraw sprzedaży mienia gminnego,

j)    naliczanie czynszu, dokonywanie waloryzacji, informowanie o wysokości czynszu zgodnie z zapisami umowy,

k)   prowadzenie ewidencji sprzedaży,

2)  wykonywanie zadań z zakresu ewidencji budynków gminnych przeznaczonych do najmu,

3)  prowadzenie nadzoru nad działalnością wspólnot gruntowych,

4)  prowadzenie spraw polityki mieszkaniowej Gminy:

a)   gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,      

b)   najem komunalnych lokali mieszkalnych oraz współpraca z zarządcą budynków
i lokali komunalnych,

c)   sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych,

d)   nadzór nad eksploatacją gminnych zasobów mieszkaniowych, użytkowych
i budynków,

e)   reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

5) prowadzenie spraw z zakresu:

a) dbałości o ochronę wód,

b) opiniowanie warunków korzystania z wód dorzecza,

c) zarządzanie ograniczenia poboru wody,

d) prowadzenie spraw związanych ze śródlądową gospodarką rybacką,

e) opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych,

f) prowadzenie spraw związanych ze spółkami wodnymi,

6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i przyrody:

a) kontrola realizacji przepisów o ochronie środowiska,

b) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków ekologicznych środowiska,

c) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, krzewów oraz karanie za samowolę w tym zakresie,

d) prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz rejestr decyzji dot. zezwolenia na wycinkę drzew,

e) określanie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie i ich realizacja,

f) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

g) wyznaczanie obszarów chronionych,

h) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,

i) opracowywanie programów ochrony środowiska w gminie,

j) prowadzenie spraw administracyjnych związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy,

k) nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej, małej architektury i pomników,

l) nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego,

m) przygotowywanie wniosków i uchwał w sprawie określenia parków i terenów zielonych,

n) prowadzenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy,

7) prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa i leśnictwa:

a) realizacja ustawy o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami
i chwastami,

b) nadzór nad przestrzeganiem prawa łowieckiego (przyjmowanie informacji o planach łowieckich),

c) aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych,

d) nadzór nad gospodarką leśną w lasach gminnych,

e) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,

f) zapewnienie opieki bezdomnym porzuconym zwierzętom, wyłapywanie ich|
przekazywanie do schroniska,

g) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ujętych w wykazie psów ras agresywnych,

8) administrowanie lokalnymi targowiskami,

9) prowadzenie spraw z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie,

10) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrola opróżniania zbiorników,

11) udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,

12) prowadzenie spraw związanych z czasowym zajęciem terenu, użyczeniem
i użytkowaniem nieruchomości gruntowych,

13) prowadzenie spraw w zakresie ochrony i renowacji obiektów zabytkowych (dotacje na zabytki),

14) prowadzenie spraw związanych z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Do pobrania: 
Microsoft Office document icon upowaznienie.doc (26.11 kB)

Publikacja: s.ps