Biuro Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Biuro Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Agnieszka Fogt - dyrektor biura telefon: 65 540 86 35

Marzanna Gałecka, telefon: 65 540 86 47,  

Mirosław Mocek, telefon: 65 540 86 14

Justyna Dereń, telefon: 65 540 86 43

Agnieszka Strząbała, telefon: 65 540 86 35

Agnieszka Buczek, telefon: 65 540 86 40

Anita Solarczyk, telefon: 65 540 86 40,

 

Do zadań Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska należy:

1.    realizowanie zadań w zakresie gospodarowania gminnymi lokalami w tym mieszkalnymi i socjalnymi, a zwłaszcza:
1)    prowadzenie rejestru gruntów i budynków mienia komunalnego,
2)    przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy i najmu lokali, przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,
3)    sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,
4)    kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów i nieruchomości,
5)    przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,
6)    prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
7)    organizowanie przetargów na sprzedaż lokali i budynków gminnych,
8)    gospodarowanie gminnymi budynkami nie oddanymi w użytkowanie,
9)    nadzór nad prawidłową eksploatacją budynków gminnych w tym kontrola wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych,
10)    organizowanie prac komisji do spraw sprzedaży mienia gminnego,
11)    naliczanie czynszu, dokonywanie waloryzacji, informowanie o wysokości czynszu zgodnie z zapisami umowy,
12)    wystawianie faktur za najem, dzierżawę gminnych składników majątkowych, za sprzedaż majątku Gminy,
13)    prowadzenie ewidencji sprzedaży;

2.    wykonywanie zadań z zakresu ewidencji gruntów i budynków gminnych;

3.    prowadzenie nadzoru nad działalnością wspólnot gruntowych;

4.    prowadzenie spraw polityki mieszkaniowej Gminy:
1)    gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
2)    najem komunalnych lokali mieszkalnych oraz współpraca z zarządcą budynków i lokali komunalnych,
3)    sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych,
4)    nadzór nad eksploatacją gminnych zasobów mieszkaniowych, użytkowych i budynków,
5)    opracowywanie i zgłaszanie do Biura Inwestycji i Infrastruktury planów remontowych lokali i budynków własnych oraz wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,
6)    reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych;

5.    prowadzenie spraw z zakresu:
1)    dbałości o ochronę wód,
2)    opiniowanie warunków korzystania z wód dorzecza,
3)    zarządzanie ograniczenia poboru wody,
4)    prowadzenie spraw związanych ze śródlądową gospodarką rybacką,
5)    opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych,
6)    prowadzenie spraw związanych ze spółkami wodnymi;

6.    prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i przyrody:
1)    kontrola realizacji przepisów o ochronie środowiska,
2)    podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków ekologicznych środowiska,
3)    wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, krzewów oraz karanie za samowolę w tym zakresie,
4)    prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz rejestr decyzji dot. zezwolenia na wycinkę drzew,
5)    określanie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie i ich realizacja,
6)    udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
7)    wyznaczanie obszarów chronionych,
8)    wydawanie opinii w sprawie wydobywania kopalin na potrzeby organu koncesyjnego,
9)    wydawanie opinii dotyczących prac geologicznych i górniczych,
10)    opiniowanie planu ruchu zakładu,
11)    opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,
12)    opracowywanie programów gospodarki odpadami i ochrony środowiska w gminie,
13)    prowadzenie spraw administracyjnych związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy,
14)    nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej,
15)    nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego,
16)    prowadzenie spraw związanych z zagrożeniem pożarowym,
17)    przygotowywanie wniosków i uchwał w sprawie określenia parków i terenów zielonych,
18)    prowadzenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy;

7.    prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa i leśnictwa:
1)    realizacja ustawy o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,
2)    nadzór nad przestrzeganiem prawa łowieckiego (przyjmowanie informacji o planach łowieckich),
3)    aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych,
4)    nadzór nad gospodarką leśną w lasach gminnych,
5)    przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,
6)    zapewnienie opieki bezdomnym porzuconym zwierzętom, wyłapywanie ich  i przekazywanie do schroniska,
7)    wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ujętych w wykazie psów ras agresywnych;

8.    administrowanie lokalnymi targowiskami, wyznaczanie inkasentów, przygotowywanie regulaminów targowisk, utrzymanie ich czystości;

9.    prowadzenie spraw z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie;

10.    prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrola opróżniania zbiorników;

11.    udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych.

Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu BG

 

Do pobrania: 
Microsoft Office document icon upowaznienie.doc (26.11 kB)

Publikacja: s.ps