Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie

23.09.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2021r., poz. 1372 )   z  w  o  ł  u  j  ę   XXXII  Sesję Rady Miejskiej we Wschowie w dniu 30 września 2021 roku (czwartek) o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcieprotokołu XXXI sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 7. Informacja o stanie mienia komunalnego za I półrocze 2021 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2021 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok. (druk nr 293)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/237/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028. (druk nr 294)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Wschowa do spółki pod nazwą ZUK WSCHOWA z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wschowie (druk nr 297)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. (druk nr 292)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. (druk nr 299)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (druk nr 290)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzewodowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości udziału Gminy Wschowa w nieruchomości budynkowej. (druk nr 286)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości. (druk nr 287)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości. (druk nr 298)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wschowa, a także ustalenia granic ich obwodów. (druk nr 289)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Senior+ we Wschowie oraz nadania mu statutu. (druk nr 285)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wschowa porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Góra realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. (druk nr 284)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom położonym w części południowej, północnej i wschodniej miasta Wschowa. (druk nr 288)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (druk nr 295)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. (druk nr 296)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa. (druk nr 291)
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wnioski i informacje.
 29. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wschowie

 

(-) Hanna Knaflewska – Walkowiak

 

Projektu uchwał dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Autor: olek