Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej

16.09.2022

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

22 września 2022 r. o godz. 1000

odbędzie się w Sali Posiedzeń

Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

XLIII  SESJA RADY  MIEJSKIEJ

 

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcieprotokołu XLI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2022 r.
 7. Informacja o działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. za 2021 r.
 8. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022- 2029.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru byłego lotniska we wsi Łysiny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „TYLEWICE II” i „HETMANICE WJ”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu  w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony garaży i komórek stanowiących własność Gminy Wschowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Wschowa, a gminą  Delyatyn w Ukrainie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wschowa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/175/20 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 maja 2020 r.
  w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/50/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.
  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznym przedszkolu i oddziałach podstawowych
  w publicznych szkołach podstawowych.
 22. Rozpatrzenie skargi na Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski i informacje.
 25. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wschowie

 

/-/ Hanna Knaflewska - Walkowiak

 

Autor: olek