Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 19.09.2023 r.

13.09.2023

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

19 września 2023 r. o godz. 1000

odbędzie się w Sali Posiedzeń

Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcieprotokołu LIV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcieprotokołu LV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcieprotokołu LVI Sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
  w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2023 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2023 r.
 9. Informacja z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. za 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r. (druk 537)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r. (druk 538)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy Wschowa w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (druk 539)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego (druk 540)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk 541)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu
  dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie (druk 542)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk 545)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki
  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. (druk 546)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok. (druk 543)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVIII/418/2022Rady Miejskiej we Wschowie
  z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2023 - 2030. (druk 544)
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i informacje.
 22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wschowie

 

/-/ Hanna Knaflewska - Walkowiak

Autor: kamila