Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

09.03.2020

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

z dnia 04 marca 2020r.

w sprawie : zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu  opiniowania ofert organizacji pozarządowych dotyczących otwartego konkursu ofert z  dnia lutego 2020 roku na realizację zadania publicznego w zakresie :

ochrona i promocja zdrowia, nauka i szkolnictwo wyższe , edukacja oświata i wychowanie kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

kultura fizyczna.

       Zgodnie z art. 15 ust.2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

 Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą wskazać kandydatów do komisji konkursowej   w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych.
  2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie.

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 13.03.2020r. (piątek) do godz.15.30 (decyduje data wpływu do urzędu).

 Miejsce zgłaszania kandydatów:

 Urząd Miasta i Gminy we Wschowie

 ul. Rynek 1 , 67-400 Wschowa

  Biuro Obsługi Interesanta Urzędu pok. nr 7 na parterze.

                                                                      

Autor: dawid