XXVII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

21.04.2021

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

29 kwietnia 2021r. o godz. 1200

odbędzie się w trybie zdalnym

XXVII  SESJA RADY  MIEJSKIEJ

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcieprotokołu XXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Wschowa za 2020 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Wschowa za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym we Wschowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach w Gminie Wschowa, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siedlnicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Wschowa do realizacji zadania publicznego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą a Województwem Lubuskim w celu koordynacji inwestycji w zakresie budowy uzupełniającego oświetlenia ulicznego - zadania własnego Gminy równolegle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 278 realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Stare Strącze - Wschowa – w systemie zaprojektuj i wybuduj".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwały Nr XXV/237/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wschowie

 

/-/ Hanna Knaflewska-Walkowiak

 

https://bip.gminawschowa.pl/44/626/XXVII_Sesja_Rady_Miejskiej_we_Wschowie/ 

XXVII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie będzie transmitowana on-line na naszej strnie internetowej www.gminawschowa.pl

 

 

Posiedzenia komisji odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbędzie się 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych, które odbędzie się 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 12:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Majątku Gminnego, które odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku (środa) o godzinie 11:00.

 

 

Autor: dominika