XVIII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

25.05.2020

Informujemy, że w środę, 27 maja, o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Kazimierza Wielkiego 10)odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie. Z powodu trwania stanu epidemii w obradach nie będzie mogła uczestniczyć publiczność. Transmisja z sesji odbędzie się na naszej stronie internetowej.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów XVI i XVII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2019 rok.

5. Informacja nt. realizacji Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Wschowa.

8. Informacja nt. zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

9. Działalność w zakresie promocji Gminy Wschowa.

10. Informacja na temat działalności instytucji kultury.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 2. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa na rok 2020,
 3. wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2020,
 4. zmiany Uchwały Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. zmiany uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. zmiany uchwały Nr XLV/526/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 7. zmiany Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej.
 8. nadania nazw dróg położonych w części północno – wschodniej miasta Wschowa.
 9. nadania nazw dróg położonych w części zachodniej miasta Wschowa oraz zmiany nazwy części ulicy Zacisze.
 10. zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.
 11. zmiany Uchwały Nr XIV/140/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020 – 2027.
 12. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: ,,Remont ulicy Daszyńskiego i Polnej we Wschowie”

12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i informacje.

15. Zakończenie obrad.
                                                                                                            

 

W poniedziałek, 25 maja o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej nr 1 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej we Wschowie (Komisja Budżetu i Majątku Gminnego, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych).

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej,
 2. Wolne wnioski.

 

Do pobrania: 
Package icon 18_srm.zip (19.24 MB)
Pobierz PDF
Package icon 18_srm_cz.2.zip (11.43 MB)
Pobierz PDF

Autor: s.ps