XV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

21.02.2020

W czwartek, 27 lutego, o godzinie 12.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie. We wtorek, 25 lutego, o godzinei 14.00 radni spotkają się na wspólnym posiedzeniu komsji stałych, podczas którego zaopiniowane zostaną projektu uchwał, które przedłożone zostały pod obrad Rady Miejskiej. Poniżej prezentujemy proponowany porządek oraz materiały na XV Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ślubowanie radnego.
  3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  4. Przyjęcieprotokołu XIV sesji Rady Miejskiej.
  5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej we Wschowie.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie,

2)      wysokości udzielonych bonifikat przy zbyciu nieruchomości gminnych,

3)      ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wschowa na rok szkolny 2019/2020,

4)      zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siedlnicy,

5)      zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy,

6)      zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Konradowie,

7)      zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łysinach,

8)      zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lginiu,

9)      zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Lginiu,

10)  zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2020 rok,

11)  zmiany Uchwały Nr XIV/140/20 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020-2027,

12)  wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo o długości ok. 2,2 km".

 

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.

Do pobrania: 

Autor: olek