XI Sesja Rady Miejskiej

29.11.2019

28 listopada o godzinie 11.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie odbyła się XI sesja Rady Miejskiej we Wschowie. Przed sesją, w poniedziałek i wtorek odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej, w następującym porządku:

25.11, godz. 10.00 - posiedzenie Komisji Budżetu i Majątku Gminnego

25.11, godz. 13.00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych

26.11, godz. 13.00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

Tematem posiedzeń komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał na XI sesje Rady Miejskiej we Wschowie. 

Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad oraz zamieszczamy materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej. 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506)   z  w  o  ł  u  j  ę   XI  Sesję Rady  Miejskiej we Wschowie w dniu
28 listopada 2019r. o godz. 11.00  w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

 

Proponowany porządek obrad :

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcieprotokołu X sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1)      zmiany Uchwały Nr XXVII/263/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,

2)      zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

3)      regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wschowa,

4)      zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie,

5)       programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

6)      regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy,  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

7)      zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie,

8)      zbycia nieruchomości gminnej,

9)      wysokości udzielonych bonifikaty przy zbyciu nieruchomości gminnych,

10)  określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wschowa na zadanie ograniczania niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Wschowa,

11)  nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś,

12)  zmiany Uchwały Nr X,76,07 Rady Miejskiej z 31.05.07r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,

13)  zmiany Uchwały Nr XX,204,16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.06.16r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych,

14)  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wschowa,

 

15)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

16)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

17)  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020,

18)  zmiany uchwały  budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2019r.

 

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Wnioski i informacje.
  4. Zakończenie obrad.

Uprzejmie proszę o udział w obradach Sesji Poniżej zamieszczamy transmisję z obrad. Ilość filmów, a także przerwy są wynikiem przerw w dostawie internetu i przerwania transmisji.

Do pobrania: 

Autor: olek