Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

28.09.2022

Wykaz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 art. 37, ust.1, 2 art. 67 ust.1, 1a, ust.2 ww. ustawy:

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG

KSIEGI WIECZYSTEJ I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

OPIS

NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE

NIERUCHOMOŚCI

I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

CENA

NIERUCHOMOŚCI

TERMIN ZAPŁATY ZA NIERUCHOMOŚĆ

FORMA

SPRZEDAŻY

Lp.

Księga wieczysta

nieruchomości

Działka

geodezyjna

Powierzchnia

w m2

 

 

 

 

 

1.

ZG1W/0000374/

1231

565 m2

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 28,70  m2  
(I piętro) przy
ul. Ks.Kostki nr 16 we Wschowie
(+ pomieszczenie przynależne piwnica  o powierzchni 21,70 m2)

Wg m.p.z.p. miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych (UR XX/166/08 z 14.02.2008 r.) - nieruchomość położona na obszarze ozn. symbolem:

B-47-MWU tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi centrotwórcze, budynek wpisany do ewidencji zabytków.

67 500,00 zł

+ VAT

(zwolniony)

Podlega zapłacie

jednorazowo nie

później niż do dnia

zawarcia umowy

przenoszącej

własność nieruchomości

Sprzedaż w

przetargu

nieograniczonym

2.

ZG1W/00016349/5

2225/9

51 m2

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym parterowym o powierzchni 51  m2   przy  ul.  Ratuszowej  nr 7 we Wschowie

Wg m.p.z.p miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych Uchwała  nr XX/166/08 z dnia 14.02.2008 wyceniana nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: A-44-U tereny zabudowy usługowej

38 700,00 zł

+ VAT

(zwolniony)

Podlega zapłacie

jednorazowo nie

później niż do dnia

zawarcia umowy

przenoszącej

własność nieruchomości

Sprzedaż w przetargu nieograniczonym

 

3.

ZG1W/00005282/7

454/8

795

Nieruchomość zabudowana gruntowa – lokal mieszkalny ul. Kamienna 1 o powierzchni 99,87 m2, część gospodarcza o pow. 19,21 m2

Wg m.p.z.p. miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych Uchwała Nr IX/76/15 z dnia 25.06.2015 wyceniana nieruchomość jest połozona w obszarze 57 MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej

149 400,00 zł + Vat zwolniony

Wartość gruntu 51126,00 zł.

Wartość budynku 98274,00 zl.

Podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy

WYKAZ WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU MIASTA I GMINY  28 września 2022 roku do dnia 18 października 2022 roku.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje roszczenie o nabycie z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, lub: jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeśli złoży wniosek przed 8 listopada 2022 r.

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

 

/-/Marek Kraśny

Autor: olek