Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

14.09.2022

Wykaz

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zgodnie z art. 37 ust.2 pkt.6 i art. 67 ust.1, w/w ustawy:

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG

KSIEGI WIECZYSTEJ I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

OPIS

NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE

NIERUCHOMOŚCI

I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

CENA

NIERUCHOMOŚCI

TERMIN ZAPŁATY ZA NIERUCHOMOŚĆ

FORMA

SPRZEDAŻY

Lp.

Księga wieczysta

nieruchomości

Działka

geodezyjna

Powierzchnia

w m2

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

ZG1W/000016209/2

1057/63

153 m2

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca mienie gminy

 

Wg m.p.z.p. miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych Uchwała  XX/166/08 z 14.02.2008 r.) - nieruchomość położona na terenach ozn. symbolem:

A -19-MW,U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi centrotwórcze

 

16 914,00 zł

+ 23 % VAT

 

Podlega zapłacie

jednorazowo nie

później niż do dnia

zawarcia umowy

przenoszącej

własność nieruchomości

 

Sprzedaż

Bezprzetargowa na podst. Art.37 ust.2 pkt 6

 

2.

ZG1W/00015679/0

1600

600m2

Lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni 61,58 m2 parter przy ul. Kostki 41 we Wschowie(pomieszczenie przynależne 73,55 m2

Wg m.p.z.p. Uchwała Nr XX/166/08 z dnia 2008.02.14 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. symbolem  A 65 MN

125 998,00 zł.

Podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia umowy przenoszącej własność nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz głównego najemcy

WYKAZ WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU MIASTA I GMINY 14 września 2022 roku do dnia 05 października 2022 roku.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje roszczenie o nabycie z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, lub: jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeśli złoży wniosek przed 26 października 2022 r.

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

/-/ Marek Kraśny

Autor: olek