Wnioski do konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego- do 25 marca 2021 r

17.03.2021
grafika konkursowa
Trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2021 na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa, na które gmina przeznaczyła 250 000 zł.
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prosimy o przesyłanie ofert drogą pocztową.
Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2021 r., o godzinie 12:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
Prosimy także o dokładne przeanalizowanie ogłoszenia przed złożeniem oferty, tak aby w sposób prawidłowy wypełnić formularz oraz skompletować konieczne załączniki.
Dodatkowo pracownik Urzędu, ds. organizacji pozarządowych pozostaje do Państwa dyspozycji w przypadku pytań i wątpliwości - Tel. 65 540 86 04.
 
W tym roku organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać oferty realizacji własnych projektów w następujących zakresach:
1) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:
a) zadanie: wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych – 20 000 zł,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
a) zadanie: wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu - 160 000 zł,
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) zadanie 1: wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych gminy - 40 000 zł,
b) zadanie 2: organizacja pikniku organizacji pozarządowych - 10 000 zł,
4) ochrona i promocja zdrowia:
a) zadanie: wspieranie działań promujących zdrowie - 20 000 zł

Więcej o konkursie pod linkiem: 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWschowa/document/711513/Zarz%C4%85dzenie-B_0050_22_2021

 

Autor: dominika