Uwaga konieczność uzupełniania dokumentacji ubiegających się o granty PPGR

23.11.2021

Mieszkańcy, którzy złożyli oświadczenia o przyznanie sprzętu komputerowego dla uczniów,prosimy o uzupełnienie dokumentów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, operator programu „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” po raz kolejny wprowadził zmiany w dokumentacji konkursowej. Według operatora złożone dotychczas oświadczenie dotyczące przyznania sprzętu komputerowego, będzie poprawnie zweryfikowane w przypadku udokumentowania go następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania
od wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach. W związku z tym prosimy o:

  • Przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pracę krewnego w PGR (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, legitymacji ubezpieczeniowej, zaświadczenia z KOWR, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie Rp-7, itp.). W przypadku, gdy wnioskodawca złożył już w Urzędzie kopię dokumentów, nie ma potrzeby uzupełnienia oświadczenia.
  • Przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy uczniem, wnioskodawcą a osobą pracującą w PGR (np. akty urodzenia, akty małżeństwa, itp.).
  • Przedłożenie dowodu zamieszkania na terenie gminy Wschowa (akt własności lokalu, umowa najmu lub użyczenia, oświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego o zapewnieniu miejsca zamieszkania, pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym, potwierdzenie nadania na poczcie lub potwierdzenie UPO jeżeli PIT był złożony przez Internet, rachunki lub umowa za media w lokalu (telefon, internet, prąd, gaz, TV kablową) wystawione na dane rodzica, decyzja z OPS, itp.).
  • Potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy – prosimy o podanie informacji zgodnie z prawdą

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2021 r. do godz. 15:30.

Brak uzupełnienia  dokumentów, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będzie skutkowało wykreśleniem oświadczenia ucznia z wniosku o dofinansowanie.

Informacji udziela: Anna Safiańczuk, tel. 65 540 86 88 e-mail: anna [dot] safianczukatwschowa [dot] pl

Agnieszka Tomczak, tel. 65 540 86 66 e-mail: agnieszka [dot] tomczakatwschowa [dot] pl

Autor: olek