Straż Miejska przypomina o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

14.01.2021
łopata do odśnieżania śniegu

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (-)”.Chodnikiem zaś jest  wydzielona część drogi publicznej, która służy dla ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy).A zatem obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powstaje jedynie, gdy chodnik bezpośrednio przylega do granicy nieruchomości. Czynności te doprecyzowane  są Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa. Zgodnie z § 24 ust. 3   uprzątniecie błota, śniegu, lodu  należy wykonać niezwłocznie tj. w dniu  powstania opadów śniegu  lub innych  zanieczyszczeń.Straż Miejska Wschowa

Autor: dominika