Spotkanie w sprawie kanalizacji i przebudowy drogi w Tylewicach

20.02.2020

W środę 19 lutego na sali wiejskiej w Tylewicach odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono Program Funkcjonalno – Użytkowy dla przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz wstępny projekt przebudowy drogi.

Spotkanie rozpoczął burmistrz Konrad Antkowiak, który przedstawił główne wyzwanie jakie stoi przed gminą, ale także mieszkańcami Tylewic, a które związane są budową sieci kanalizacyjnej.

- Szanowni państwo spotykamy się dzisiaj w celu przedstawienia państwu projektu przebiegu sieci kanalizacyjnej. Zanim Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpi do przebudowy tej drogi Gmina Wschowa musi wykonać kanalizację. To spore wyzwanie logistyczne, inwestycyjne i finansowe, ale szukanie pieniędzy to moje zmartwienie – mówił burmistrz. – Pani sołtys wraz z wami od lat zabiegała o poprawę bezpieczeństwa na drodze, ale także o kanalizację. Budowa sieci kanalizacyjnej musi odbyć się przed budową drogi i wiązać się to będzie z pewnymi niedogodnościami dla Państwa, ale niestety nie można tego zorganizować inaczej.

Największą niedogodnością związaną z budową sieci kanalizacyjnej jest fakt, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na pracę w pasie drogowym. Skutkuje to koniecznością wkopania rury kanalizacji na terenie posesji położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej, na co zgodę muszą wyrazić właściciele. Takiego problemu nie ma w przypadku posesji położonych przy drogach należących do Gminy Wschowa, gdzie sieć zostanie wytyczona w pasie drogi. W trakcie spotkania mieszkańcy zapoznali się z projektem sieci kanalizacyjnej, ale także ze wstępnym projektem przebudowy drogi wojewódzkiej.

- Pod koniec grudnia ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 w Tylewicach, jest to Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, a umowa z wykonawcą opiewa na niemal 21 milionów złotych. Inwestycja przebiega w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu, zdobycia pozwoleń na budowę oraz fizycznie wybudowania drogi wraz ze ścieżkami rowerowymi, chodnikami, przejściami dla pieszych czy zatokami autobusowymi – poinformował zebranych dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder. – Dzisiaj przedstawiamy Państwu wstępny projekt drogi, który może podlegać modyfikacjom i zmianom, ale zapewniam, że przed zakończeniem procesu projektowego na pewno jeszcze się z Państwem spotkamy w celu konsultacji projektu.

Z ramienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w spotkaniu udział wzięli także Krzysztof Kocik, naczelnik Wydziału Dokumentacji ZDW i Tomasz Gacek, zastępca naczelnika. Dodatkowo obecny był przedstawiciel firmy PROWAY, odpowiedzialnej za wykonanie projektu przebudowy drogi, Maciej Koszek.

Jak podkreślono na spotkaniu budowa kanalizacji możliwa jest tylko przed wykonaniem przebudowy drogi i musi zostać poprowadzona przez część posesji. Przedstawiciele ZDW poinformowali także, że w związku z podniesieniem klasy drogi do kategorii G, droga zostanie poszerzona do 7 metrów, dodatkowo w ramach inwestycji wybudowane zostaną chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych z wyspami. Prace wymuszą przejęcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich części gruntów od mieszkańców. Odbywać się to będzie w oparciu o decyzję ZRID, która na mocy specustawy drogowej pozwala wywłaszczyć, przy wypłacie odszkodowań, właścicieli. Zanim jednak do tego dojdzie Gmina Wschowa musi wybudować sieć kanalizacyjną, a to możliwe jest tylko przy zgodzie mieszkańców. Budowa polegać będzie na wkopaniu na terenie równoległym do granic działki rury kanalizacyjnej. Przepompownie zlokalizowane zostaną na terenach należących do gminy. O kolejnych spotkaniach i postępach prac informować będziemy na bieżąco. 

Autor: olek