Rozpoczął się nabór w Otwartym Konkursie Ofert na projekty organizacji pozarządowych realizowane w 2022 roku!

19.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych w Gminie Wschowa w roku 2022.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych w 8 obszarach i 26 zadaniach publicznych.

 

1. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1) aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach, (np. Organizacja spotkań z policją, organizacja warsztatów)

2) organizacja Dnia Seniora,

3) zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów (np. Złota rączka dla Seniora).

2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:

1) nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

2) edukacja zdrowotna w zakresie eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (m.in. nadwagi i otyłości, braku aktywności fizycznej) wśród mieszkańców Gminy Wschowa, (np. konsultacje z dietetykiem, kampanie i akcje prozdrowotne)

3. Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

1) ograniczanie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością z Gminy Wschowa poprzez działania wspierające aktywność fizyczną, aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami,

2) wspieranie działań na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień osób z niepełnosprawnością

3) organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych wspierających aktywność osób z niepełnosprawnością w tych dziedzinach. (np. Integracyjny marsz akceptacji).

4. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) organizacja i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów, konkursów, warsztatów, zajęć, ćwiczeń, prób, plenerów, audycji muzycznych) dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) organizacja imprez kulturalnych pozwalających budować tożsamość kulturową mieszkańców oraz upowszechniać historię i tradycję gminy,

3) przeprowadzenie projektu/projektów podnoszących jakość przestrzeni miejskiej,

4) wykorzystanie potencjału obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych do rejestru zabytków poprzez rozwój oferty tych obiektów oraz poprawę sposobu ich użytkowania,

5) wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego/historycznego mieszkańców Gminy Wschowa,

6) organizacja pikniku organizacji pozarządowych.

5. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

2) organizacja gali sportu.

3) organizacja imprez sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym .

6. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

1) wspierania zadań na rzecz edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych (w tym akcja sprzątania miasta w ramach „sprzątania świata”, organizowanie i prowadzenie akcji o tematyce recyclingowej,

2) podejmowanie działań promujących zwiększenie efektywności energetycznej oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, likwidacji miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów oraz identyfikacji takich miejsc),

3) organizacja akcji „Dzień Ziemi”.

7. W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

1) organizacja kampanii edukacyjnej/cyklu spotkań pt.: rola i funkcjonowanie samorządu gminnego,

2) wycieczki edukacyjne dla uczniów szkół prezentujące atrakcje Gminy Wschowa,

3) wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu Gminy Wschowa (np. konkursy, programy edukacyjne, wydawnictwa, festiwale, cykle zajęć edukacyjnych).

8. W zakresie turystyki i krajoznawstwa:

1) wspieranie wydawnictw i publikacji, związanych z promocją walorów turystycznych gminy,

2) wsparcie organizacyjne imprez popularyzujących turystykę regionalną gminy (organizacja rajdów rowerowych, spływów kajakowych),

3) stworzenie skweru wypoczynkowego w parkach.

 

Generator wniosku ->

https://wschowa.engo.org.pl/

 

Łączne środki przeznaczone w planie na realizację wyżej wymienionych zadań wynoszą: 100 000,00 zł.  Realizacja zadań rozpocznie się nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 roku, a skończy nie później niż 31 grudnia 2022 r., zgodnie z terminami określonymi w umowie. Szczegółowe informacje na temat sposobu składania ofert oraz procedowania przy konkursie znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączonym Ogłoszeniu Konkursowym.

 

Autor: kamila