Przypominamy o zmianach w lokalnych podatkach

12.01.2022

25 listopada 2021 r. Rada Miejska we Wschowie przyjęła uchwałę o zmianie stawek podatków lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie gminy. W 2022 r. maksymalne stawki podatków lokalnych wzrosną średnio o 3,6 proc. Podwyżka ma związek z inflacją.

 

- Nowe stawki są skorygowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r., określony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który wskazuje na wzrost tych cen w stosunku do I półrocza 2020 r. o 3,6 % i zasadniczo o tyle wzrosną stawki podatków w gminie Wschowa – wyjaśnia Łukasz Koleśnik, kierownik Referatu Podatków i Windykacji w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

 

Oprócz podwyżek podatków, szczególną uwagę zwrócić należy na zmianę terminu złożenia wniosku i dokumentacji w przypadku przedsiębiorców, chcących skorzystać z pomocy de minimis (stawki preferencyjne). Dotychczasowy termin, 25 stycznia każdego roku kalendarzowego, ulega skróceniu do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego.

 

- Kolejną zmianą w tym roku jest rezygnacja z preferencyjnych stawek podatku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zajętych na prowadzenie stołówek na terenie szkół i przedszkoli, zajętych na prowadzenie działalności związanej z opieką dzienną nad dziećmi do lat 3 – przypomina Łukasz Koleśnik. Ponadto zrezygnowano również z preferencyjnych stawek podatku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także zajętych na prowadzenie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w obszarze historycznego centrum miasta, opisanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLV/396/2018 z dnia 03.09.2018r. Rady Miejskiej we Wschowie.

 

Stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych jakie będą obowiązywać w 2022 roku znajdują się w:

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie określająca wysokość stawek podatku od środków transportowych

Podstawą ustalenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Wschowa w 2022 roku będzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosząca 61,48 zł za 1 dt.

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

153,70 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

307,40 zł

 

Podstawą ustalenia podatku leśnego na terenie Miasta i Gminy Wschowa w 2022 roku będzie średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosząca 212,26 zł za 1 m3.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

46,70 zł

Autor: kamila