Przetarg na sprzedaż nieruchomości

17.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, który odbędzie się dnia 20 października 2020 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, przy ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej, parter. 

Kompleks nieruchomości niezabudowanych położony w obrębie Wschowa, składający się z pięciu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 2297/4, 2298/4, 2299/2, 2300/2, 2311/1 o łącznej powierzchni 1,3762  ha.

Dz. 2300/2 zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00006467/5.

Dz. 2297/4 i dz. 2298/4 zapisane w księdze wieczystej ZG1W/00003735/4.

Dz. 2299/2 i dz. 2311/1 zapisane w księdze wieczystej ZG1W/00022641/7.

Brak obciążeń wieczystoksięgowych przedmiotowych działek.

Klasa gruntu: RVI, dr, RV.

Cena wywoławcza nieruchomości: 762.600,00 zł brutto (620.000,00 zł netto)

Wadium: 76.260,00 zł

 

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.).

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia zatwierdzonego Uchwałą XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016 r.(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r., poz. 829) przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem „1U” – tereny zabudowy usługowej.

Przetarg ustny nieograniczony rozpocznie się 20 października 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Sala Gotycka, parter.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym we Wschowie, numer:
33 8669 0001 2011 0008 7258 0018
.

W tytule przelewu należy wpisać: „Przetarg ustny nieograniczony, działki nr 2297/4, 2298/4, 2299/2, 2300/2, 2311/1, imię i nazwisko osoby (osób) oraz numery PESEL lub nazwę firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”.

Wadium winno być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia
12 października 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490 ze zmianami).

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, pokój nr 23, II piętro, tel. 655408619, email: katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl

 

Autor: zuzanna