Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezbudowanych

18.11.2020

WYCIĄG
z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Obręb Wschowa

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, który odbędzie się dnia

17 grudnia 2020 r. o godzinie 12.30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej, parter.

 

 

1)              Wschowa ul. Sosnowa, działka nr 141/80 o powierzchni 0,1108 ha,

ZG1W/00000345/2. Klasa gruntu RV, RVI.

Cena wywoławcza nieruchomości: 81.800,00 zł brutto Wadium brutto: 8.180,00 zł.

2)              Wschowa ul. Sosnowa, działka nr 141/79 o powierzchni 0,1111 ha,

ZG1W/00000345/2. Klasa gruntu RIV b,  RV, RVI.

Cena wywoławcza nieruchomości: 82.000,00 zł brutto Wadium brutto: 8.200,00 zł.

3)              Wschowa ul. Sosnowa, działka nr 141/71 o powierzchni 0,1074 ha,

ZG1W/00000345/2. Klasa gruntu RIV b,  RV.

Cena wywoławcza nieruchomości: 79.300,00 zł brutto Wadium brutto: 7.930,00 zł.

4)              Wschowa ul. Sosnowa, działka nr 141/70 o powierzchni 0,1101 ha,

ZG1W/00000345/2.  Klasa gruntu RV.  

Cena wywoławcza nieruchomości: 81.300,00 zł brutto Wadium brutto: 8.130,00 zł.

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.).

 Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część północna, zatwierdzoną uchwałą nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r., poz. 1413) działki 141/80,  141/79  znajdują się na terenie oznaczonym symbolem

14 MN/U” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami natomiast działki 141/70,  141/71 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem „15 MN/U” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Przetarg ustny nieograniczony rozpocznie się 17 grudnia 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Sala Gotycka, parter.

 Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Banku Spółdzielczym we Wschowie, numer:

33 8669 0001 2011 0008 7258 0018.

W tytule przelewu należy wpisać: „Przetarg ustny nieograniczony, działka nr ……….., imię i nazwisko osoby (osób) oraz numery PESEL lub nazwę firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”.

Wadium winno być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia
11 grudnia 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490 ze zmianami).

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, pokój nr 23, II piętro, tel. 655408619, email: adrianna [dot] maslakaatwschowa [dot] pl;  katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl

 

/-/ Z up. Burmistrza

Marek Kraśny

II Zastępca Burmistrza

Autor: olek